Program Finansowe Wspieranie Eksportu

Jak działa Program?

Obok Banku Gospodarstwa Krajowego jesteśmy instytucją, której powierzono realizację rządowego Programu Finansowe Wspieranie Eksportu. Celem Programu jest pobudzenie wzrostu polskiego eksportu poprzez ułatwienie zagranicznym oraz polskim przedsiębiorcom dostępu do kredytów finansujących eksport polskich towarów i usług.

W ramach Programu Bank Gospodarstwa Krajowego udziela zagranicznym nabywcom (bezpośrednio lub poprzez bank nabywcy) kredytów finansujących zakup polskich towarów i usług. Środki z kredytów wypłacane są bezpośrednio krajowym eksporterom, a zagraniczni nabywcy, po dostawie towaru/usługi, dokonują spłaty kredytów. Finansowanie udzielane zagranicznym kredytobiorcom objęte jest ochroną KUKE, która ubezpiecza je od ryzyka politycznego i handlowego. BGK oferuje również polskim eksporterom kredyty na realizację kontraktów eksportowych.

Jakie są warunki skorzystania z Programu?

Podstawowym warunkiem skorzystania z Programu Finansowe Wspieranie Eksportu jest spełnienie wymogu polskiego pochodzenia eksportowanego towaru lub usługi. Zasady uznawania eksportowanych towarów lub usług za „produkt polski" określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2014 r.

Jakimi instrumentami dysponuje Program?

Program dysponuje następującymi instrumentami finansowania polskiego eksportu:

Finansowanie krótkoterminowe
(okres kredytowania poniżej 2 lat)

Finansowanie krótkoterminowe stosowane jest w przypadku eksportu do krajów tzw. ryzyka nierynkowego (m.in. Rosji, Ukrainy, Białorusi czy Kazachstanu).

Finansowanie średnio- i długoterminowe
(okres kredytowania 2 i więcej lat)

Więcej na temat oferty Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie wspierania eksportu.