Produkt polski

W jakim celu definiujemy polskie produkty i usługi?

 • Ubezpieczenia ze wsparciem Skarbu Państwu mogą obejmować transakcje, które dotyczą eksportu wyłącznie polskich towarów i usług.
 • Międzynarodowe standardy, porozumienia OECD oraz dyrektywy Unii Europejskiej nakładają obowiązek uregulowania pochodzenia produktów i usług na gruncie przepisów wewnętrznych.

Jakie produkty i usługi uznajemy za polskie?

Polskie produkty i usługi to takie, gdzie udział składników pochodzenia zagranicznego nie przekracza określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2014 r. progu procentowego w przychodzie netto z realizacji kontraktu.

Próg procentowy został określony w zależności od terminu płatności określonego w kontrakcie i wynosi:

 • maksymalnie 70% - dla transakcji z terminem płatności poniżej 2 lat
 • maksymalnie 60% - dla transakcji z terminem płatności 2 lata i więcej

Dla pewnych branż przewidziano wyjątki i tak:

 • maksymalnie 90% - usługi budowlane
 • maksymalnie 80% - urządzenia elektronicznej techniki obliczeniowej, wyroby przemysłu elektrotechnicznego, elektronicznego i teletechnicznego, statki powietrzne, statki morskie i żeglugi śródlądowej

Pliki do pobrania

rozporzadzenie_ministra_gospodarki_19_12_2014.pdf
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2014 roku.

Jakie elementy zaliczamy do składników zagranicznych kontraktu?

Wszelkie koszty wytworzenia lub cena nabycia poniesione w związku z realizacją kontraktu eksportowego na rzecz:

 • pracowników, dostawców i usługodawców zagranicznych
 • organów władzy publicznej państw obcych

Co zaliczamy do składników polskich?

 • Wszelkie koszty wytworzenia lub cena nabycia poniesione na rzecz pracowników, dostawców, usługodawców oraz organów władzy publicznej w kraju.
 • Koszty zakupu surowców lub półfabrykatów, które nie są wydobywane ani wytwarzane na terytorium Polski lub których odpowiedniki wydobywane lub wytwarzane w Polsce nie posiadają parametrów określonych w kontrakcie eksportowym.
 • Marża wyliczona jako różnica przychodu netto z realizacji kontraktu eksportowego oraz ogółu kosztów wytworzenia produktu lub usługi.

W jaki sposób dokumentujemy, że produkty i usługi są polskie?

 • Faktury lub inne dokumenty sprzedaży.
 • Faktury i inne dokumenty dotyczące kosztów wytworzenia lub ceny nabycia.
 • Wydruki analityczne z kont systemu finansowo-księgowego.
 • Inne dokumenty oraz informacje dotyczące poniesionych kosztów wytworzenia lub ceny nabycia.
 • Dokumenty dotyczące wartości marży z realizacji kontraktu eksportowego.
 • Inne dokumenty umożliwiające ustalenie pochodzenia produktu lub usługi.

Jeżeli kontrakt nie zostanie zrealizowany w całości?

W takim przypadku pochodzenie produktu lub usługi ustala się w odniesieniu do zakładanego w dniu zawierania kontraktu eksportowego ogółu produktów lub usług, które miały być dostarczone w ramach tego kontraktu.

Jeżeli w trakcie realizacji kontraktu nastąpią okoliczności, które spowodują, że produkt lub usługa utracą status krajowości?

Jeżeli okoliczności te były niezależne od przedsiębiorcy a dotyczyły:

 • zmiany kursów walutowych,
 • cen podstawowych surowców, półfabrykatów i usług w trakcie realizacji kontraktu eksportowego,

pochodzenie produktu lub usługi ustala się w odniesieniu do zakładanej ich wartości w dniu zawierania kontraktu.