Państwowy system wsparcia eksportu

W jakim celu powstał państwowy system wsparcia eksportu?

Pierwszy państwowy system wsparcia eksportu na świecie wprowadzono już w 1919 roku w Wielkiej Brytanii. Śladem Zjednoczonego Królestwa ruszyły największe gospodarki świata i dzisiaj nie ma już liczącego się w handlu międzynarodowym kraju czy regionu, który takiego systemu by nie zaimplementował lub nie planował jego wdrożenia.

Państwowe systemy wsparcia eksportu powstały w celu zrównania szans rodzimych przedsiębiorców na rynkach światowych w rywalizacji z zagraniczną konkurencją.

W jaki sposób system wsparcia eksportu wpływa na zrównanie szans konkurencyjnych? Po pierwsze, daje możliwość zabezpieczenia płatności na trudnych politycznie i gospodarczo rynkach. Po drugie, umożliwia efektywną realizację projektów inwestycyjnych za granicą, zwiększając skłonność banków do ich finansowania.

Ważnym elementem systemu jest wspieranie eksportu rodzimych produktów. Z tego względu większość państw szczegółowo określa jakie towary i usługi uznawane są za produkty krajowe i mogą być sprzedawane za granicę z użyciem państwowych narzędzi wspierania eksportu. Na gruncie polskim zasady te zapisane są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2014 roku oraz ustawie o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych z dnia 7 lipca 1994 roku.

Ubezpieczenie eksportowe może zostać udzielone mimo niespełnienia wymogu krajowych produktów i usług, w przypadku gdy:

  • kontrakt został zawarty na okres kredytu poniżej dwóch lat,
  • jest ono uzasadnione interesem Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakich transakcji eksportowych przedsiębiorca nie ubezpieczy u prywatnego ubezpieczyciela?

Transakcje krótkoterminowe (kredyt do dwóch lat), czyli eksport tzw. dóbr konsumpcyjnych do krajów wysokiego ryzyka politycznego nie są ubezpieczane przez prywatne towarzystwa ubezpieczeniowe z prostej przyczyny: nie znajdują bowiem na nie reasekuracji na rynku prywatnym, która jest konieczna ze względu na obowiązujące przepisy prawa. W takiej sytuacji międzynarodowe uregulowania zarówno w obszarze działania OECD jak i Unii Europejskiej zezwalają, aby dla tego typu transakcji rolę reasekuratora spełniał Skarb Państwa.

Identyczne przyczyny leżą u podstaw możliwości ubezpieczenia transakcji średnio- i długoterminowych (kredyt dwóch i więcej lat) dotyczących eksportu dóbr kapitałowych oraz realizacji inwestycji za granicą.

Należy zaznaczyć, że znaczna część polskich przedsiębiorców, w dzisiejszych mocno nieprzewidywalnych gospodarczo i politycznie warunkach, bez zabezpieczenia kredytu kupieckiego nie podejmie się realizacji kontraktu eksportowego, nie tylko w obszarze inwestycyjnym, ale również w transakcjach eksportowych o charakterze konsumpcyjnym.

Na jakie narzędzia wsparcia eksportu w KUKE mogą liczyć polscy przedsiębiorcy?

Idea stworzenia kompleksowego systemu wsparcia eksportu poprzez ubezpieczanie transakcji międzynarodowych pojawiła się w Polsce wraz z powstaniem w 1991 roku Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). W dniu 7 lipca 1994 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych i upoważnił KUKE, jako jedyną instytucję w Polsce, do prowadzenia tychże ubezpieczeń.

Od 1991 roku systematycznie pogłębialiśmy naszą wiedzę i doświadczenie, współpracując ściśle z zagranicznymi agencjami ubezpieczeń kredytów eksportowych oraz aktywnie uczestnicząc w procesie legislacyjnym w ramach OCED oraz Unii Europejskiej. Efektem tych działań jest dzisiaj kompleksowa oferta ubezpieczeniowa i gwarancyjna, pozwalająca polskim przedsiębiorcom na zabezpieczenie transakcji bez względu na sektor działania, kierunek eksportu czy etap realizacji kontraktu.

W 2009 roku powierzono nam realizację, wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, rządowego programu Finansowe Wspieranie Eksportu, którego celem jest pobudzenie wzrostu polskiego eksportu poprzez ułatwienie zagranicznym oraz polskim przedsiębiorcom dostępu do kredytów finansujących eksport polskich towarów i usług.

Oferowane przez nas narzędzia wsparcia eksportu adresowane są bezpośrednio do przedsiębiorców:

oraz do banków finansujących kontrakty eksportowe:

Pliki do pobrania

ustawa_gsp_7_07_1994.pdf
Ustawa o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych z dnia 7 lipca 1994 roku
rozporzadzenie_ministra_gospodarki_19_12_2014.pdf
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2014 roku