Słownik

a c d e f i k l r s u w

Ryzyko polityczne

Co to jest Ryzyko polityczne?

W ubezpieczeniach krótkoterminowych (Pakiet) do zdarzeń wywołujących szkodę określonych jako ryzyko polityczne zalicza się:

 1. decyzję kraju dłużnika – wydanie lub zmianę aktów prawnych lub decyzji rządu bądź innego organu państwowego państwa dłużnika lub państwa trzeciego, które uczestniczy w realizacji kontraktu, uniemożliwiających wykonanie kontraktu lub świadczenie zamówionych usług.
 2. moratorium – ogłoszenie powszechnego moratorium płatniczego przez rząd państwa dłużnika.
 3. uniemożliwienie transferu należności – niemożność lub opóźnienie w dokonaniu przez dłużnika transferu należności w walucie płatności spowodowane wydarzeniami politycznymi, albo aktami prawnymi lub decyzjami administracyjnymi władz w kraju dłużnika lub państwa trzeciego, które uczestniczy w realizacji kontraktu.
 4. przepisy prawne w kraju dłużnika – przepisy uznające płatności dokonane przez dłużnika w walucie lokalnej jako wystarczające dla wypełnienia zobowiązania z tytułu kontraktu, niezależnie od faktu, iż w rezultacie zmian kursów walutowych takie płatności po przeliczeniu na walutę kontraktu nie równoważą wartości zobowiązania z tytułu kontraktu na dzień dokonania płatności przez dłużnika.
 5. decyzje w kraju ubezpieczyciela – wydanie przepisów prawnych lub decyzji przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie handlu zagranicznego, które uniemożliwią realizację kontraktu lub świadczenie zamówionych usług.

W ubezpieczeniach średnio- i długoterminowych do zdarzeń wywołujących szkodę określonych jako ryzyko polityczne zalicza się:

 1. decyzję kraju dłużnika - wydanie lub zmianę aktów prawnych lub decyzji rządu bądź innego organu państwowego państwa dłużnika lub państwa trzeciego, które uczestniczy w realizacji kontraktu objętego ubezpieczeniem, uniemożliwiających wykonanie kontraktu objętego ubezpieczeniem;
 2. moratorium - ogłoszenie powszechnego moratorium płatniczego przez rząd państwa dłużnika lub państwa uczestniczącego w regulowaniu należności lub wykonaniu kontraktu objętego ubezpieczeniem;
 3. uniemożliwienie transferu należności - niemożność lub opóźnienie w dokonaniu przez dłużnika transferu należności w walucie płatności spowodowane wydarzeniami politycznymi, trudnościami gospodarczymi albo aktami prawnymi lub decyzjami administracyjnymi władz w kraju dłużnika lub państwa trzeciego, które uczestniczy w realizacji kontraktu objętego ubezpieczeniem;
 4. przepisy prawne w kraju dłużnika - przepisy uznające płatności dokonane przez dłużnika w walucie lokalnej jako wystarczające dla wypełnienia zobowiązania z tytułu kontraktu objętego ubezpieczeniem, niezależnie od faktu, iż w rezultacie zmian kursów walutowych takie płatności po przeliczeniu na walutę kontraktu objętego ubezpieczeniem nie równoważą wartości zobowiązania z tytułu kontraktu objętego ubezpieczeniem na dzień dokonania płatności przez dłużnika;
 5. decyzje w kraju ubezpieczyciela - wydanie przepisów prawnych lub decyzji przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej, jak też przez Unię Europejską, w zakresie handlu zagranicznego, które uniemożliwiają realizację Kontraktu objętego ubezpieczeniem, o ile skutki wydania takich przepisów lub decyzji nie są w inny sposób rekompensowane przez rząd, który je wydał;
 6. siłę wyższą - wybuch poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działań wojennych, powstania, rewolucji, zamieszek, przewlekłych masowych strajków, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, cyklon, tajfun, powódź, gwałtowny przypływ morski, pożary o rozmiarach katastrofalnych, awarię nuklearną, w tym również jej skutki.

 

Powrót do listy

Podziel się: