Słownik

a c d e f i k l r s u w

Ryzyko handlowe

Co to jest Ryzyko handlowe?

W krótkoterminowych ubezpieczeniach należności handlowych (Pakiet, Europolisa) do zdarzeń wywołujących szkodę określonych jako ryzyko handlowe zalicza się:

Prawnie stwierdzoną niewypłacalność dłużnika, gdy:

 1. ogłoszono upadłość dłużnika,
 2. oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów,
 3. oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,
 4. otwarto postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu i następnie wydano postanowienie o jego zatwierdzeniu,
 5. otwarto przyśpieszone postępowanie układowe,
 6. otwarto postępowanie układowe,
 7. otwarto postępowanie sanacyjne,
 8. postępowanie egzekucyjne wszczęte na wniosek ubezpieczającego nie doprowadziło do pełnego zaspokojenia jego roszczenia wskutek braku majątku dłużnika,
 9. występują takie warunki, które – zgodnie z system prawnym kraju dłużnika – są uważane za równoważne pod względem skutków z sytuacją określoną w punktach poprzedzających.

Zwłokę w wypełnianiu zobowiązań płatniczych przez dłużnika, gdy dłużnik nie zapłacił całości lub części należności w terminie 120 dni od daty otrzymania przez KUKE wniosku ubezpieczającego o interwencję o ile pomiędzy stronami nie zaistniał spór.

W ubezpieczeniach średnio i długoterminowych do zdarzeń wywołujących szkodę określonych jako ryzyko handlowe zalicza się:

 1. niewypłacalność - stwierdzoną niewypłacalność dłużnika lub gwaranta/poręczyciela, jeśli występuje, polegającą na jego niezdolności do wywiązania się z zobowiązań wobec Ubezpieczającego z powodu niewypłacalności stwierdzonej prawnie albo niewypłacalności faktycznej;
 2. zwłokę - zwłokę w wypełnianiu zobowiązań płatniczych przez dłużnika lub gwaranta/poręczyciela, jeżeli występuje;
 3. jednostronne zerwanie kontraktu lub odmowę - decyzję dłużnika, aby przerwać lub anulować kontrakt objęty ubezpieczeniem, lub odmówić przyjęcia towarów lub usług, bez żadnego do tego tytułu.
Powrót do listy

Podziel się: