Poradnik eksportera

W jaki sposób obliczyć limit kredytowy dla mojego kontrahenta?

16-02-2016

Limit kredytowy to maksymalna kwota kredytu kupieckiego udzielonego przez przedsiębiorcę jednemu odbiorcy, bez względu na liczbę wystawionych faktur i pojedynczych dostaw. Ustalany jest przez ubezpieczyciela, na wniosek eksportera, dla kontrahenta objętego umową ubezpieczenia. Pomniejszony o udział własny stanowi maksymalną wartość odszkodowania, jaką w przypadku braku płatności wypłaci ubezpieczyciel.

W jaki sposób obliczyć wartość limitu kredytowego, tak aby realnie zabezpieczał pełen cykl dostaw do danego odbiorcy?

Najprościej limit kredytowy ustalić w oparciu o wartość i liczbę wysyłek / faktur oraz terminy płatności.

Przykład nr 1

Klient X zamówił 5 dostaw w miesiącu o wartości 10.000 zł każda. Dostawy będą realizowane cyklicznie co 7 dni. Wynegocjowany termin płatności wynosi 30 dni po każdej z dostaw.

Jak obliczamy limit kredytowy?

  • Daty dostaw: 1, 8, 15, 22, 29 każdego miesiąca.
  • Termin płatności za pierwszą dostawę: 31 miesiąca, w którym dostawy zostały zrealizowane.
  • Limit kredytowy: 60.000 zł (5 x 10.000 zł + 10.000 zł jako ewentualna rezerwa w przypadku opóźnienia w płatności).


Przykład nr 2

Klient Y zamówił 4 dostawy w miesiącu o wartości 15.000 EUR każda z terminem płatności 45 dni.

Jak obliczamy limit kredytowy?

  • Daty dostaw: 1, 10, 20, 29 każdego miesiąca.
  • Termin płatności pierwszej dostawy: 15 miesiąca następnego po zrealizowaniu dostaw.
  • Do limitu kredytowego należy zatem doliczyć również 2 dostawy z następnego miesiąca.
  • Limit kredytowy: 105.000 EUR (6 x 15.000 EUR + 15.000 EUR jako ewentualna rezerwa w przypadku opóźnienia w płatności).


Przykład nr 3

Data dostawy Wartość faktury brutto (EUR)

 

Termin płatności Saldo (EUR) Termin faktycznej zapłaty Sposób rozliczenia
5.01. 25.000 05.03. 25.000 08.03.  
15.01. 38.000 15.03. 63.000 15.03.  
25.01. 17.000 25.03. 80.000 27.03.  
04.02. 45.000 04.04. 125.000 12.04.  
14.02. 28.000 14.04. 153.000 14.04.  
24.02. 32.000 24.04. 183.000 02.05.  
05.03. 37.000 04.05. 220.000 07.05.  
15.03. 32.000 14.05. 183.000 14.05. rozliczenie zapłaconych faktur z 5.01. i 15.01.
25.03. 37.000 24.05. 220.000 29.05.  
04.04. 18.000 03.06. 221.000 03.06. rozliczenie zapłaconych faktur z 25.01. i 04.02.
14.04. 25.000 13.06. 218.000 17.06. rozliczenie zapłaconej faktury z 14.02.
24.04. 31.000 23.06. 249.000 25.06.  
04.05. 19.000 03.07. 235.000 05.07. rozliczenie zapłaconej faktury z 24.02.
14.05. 27.000 13.07. 202.000 15.07. rozliczenie zapłaconych faktur z z 05.03. i 15.03.
24.05 32.000 23.07. 234.000 25.07.  
03.06. 44.000 02.08. 179.000 04.08. rozliczenie zapłaconych faktur z 25.03. i 04.04.
13.06. 38.000 12.08 217.000 14.08.  

Najwyższe saldo należności wyniosło 249.000 EUR i co najmniej takiej wartości limit kredytowy powinien zostać ustalony dla klienta, przy założeniu utrzymania harmonogramu dostaw.