Częste pytania

Na czym polega ubezpieczenie należności?

Ubezpieczenie należności handlowych to skuteczny sposób zabezpieczenia finansów firmy przed brakiem płatności od odbiorcy z tytuły sprzedaży towarów lub usług realizowanych z odroczonym terminem płatności. Ubezpieczenie chroni firmę przed utratą płynności finansowej, a nawet bankructwem. W ramach ubezpieczenia przedsiębiorca otrzymuje pakiet usług wspomagający właściwe zarządzanie ryzykiem w firmie:

 • ocenę i bieżące monitorowanie wiarygodności płatniczej kontrahentów,
 • bezpłatną windykację ubezpieczonych należności,
 • wypłatę odszkodowania w przypadku, gdy windykacja nie przyniesie oczekiwanych efektów.

Dlaczego warto ubezpieczać należności?

Zwiększenie sprzedaży
Ubezpieczenie daje przedsiębiorcy możliwość oferowania odbiorcom atrakcyjniejszych warunków handlowych (wydłużenie płatności, rezygnacja z zabezpieczeń).

Poprawa rentowność sprzedaży
Ubezpieczenie pozwala uniknąć kosztów związanych z zabezpieczonymi formami płatności np. z akredytywami czy gwarancjami. Pozwala też ograniczyć upusty cenowe stosowane w przypadku przedpłaty oraz wynegocjować wyższe ceny. Pewność otrzymania odszkodowania to ochrona przed nieplanowanymi stratami i obowiązkiem tworzenia rezerw na należności nieściągalne.

Poprawa płynności finansowej
Dzięki ubezpieczeniu problemy finansowe partnerów handlowych lub zmienna sytuacja polityczna czy gospodarcza w ich krajach nie mają wpływu na działanie i stabilność firmy. Bezpłatna windykacja należności oraz wypłata odszkodowania zapewniają utrzymanie płynności finansowej. Dodatkowo współpraca z profesjonalnym ubezpieczycielem zwiększa skłonność odbiorców do terminowego regulowania należności.

Obniżenie kosztów działalności
Ubezpieczenie pozwala na ograniczenie wydatków związanych z samodzielnym monitorowaniem kontrahentów czy windykacją należności.  Składka ubezpieczeniowa stanowi koszt uzyskania przychodu firmy, a jej wysokość jest niższa niż konieczna rezerwa finansowa z tytułu nieotrzymania płatności.

Ułatwienie dostępu do finansowania
Ubezpieczenie podnosi wiarygodność firmy wobec banków oraz instytucji finansowych, dając możliwość wynegocjowania lepszych warunków współpracy.

Ułatwienie podejmowania decyzji
Ubezpieczenie należności ogranicza ryzyko popełnienia błędu w doborze partnerów handlowych. Pozwala skoncentrować się na podstawowej działalności przedsiębiorstwa oraz jego celach strategicznych.

Jak wybrać ubezpieczenie dla mojej firmy?

Nasza oferta jest kompleksowa  i wybór odpowiedniego rozwiązania będzie zależny zarówno od wielkości Twojej firmy, rodzajów transakcji handlowych, stosowanych terminów płatności czy kierunków geograficznych realizowanej sprzedaży.

Nasz zespół handlowy pomoże dobrać ubezpieczenie najlepiej dopasowane do profilu działalności Twojego biznesu. W tym celu prosimy o kontakt z naszymi biurami terenowymi zlokalizowanymi w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Istnieje również możliwość umówienia spotkania z naszym przedstawicielem w siedzibie Twojej firmy w celu sporządzenia wstępnej oferty warunków ubezpieczenia i kalkulacji kosztów.

W jaki sposób obliczyć limit kredytowy dla mojego kontrahenta?

Najprościej limit kredytowy ustalić w oparciu o wartość i liczbę wysyłek / faktur oraz terminy płatności.

Przykład nr 1

Klient X zamówił 5 dostaw w miesiącu o wartości 10.000 zł każda. Dostawy będą realizowane cyklicznie co 7 dni. Wynegocjowany termin płatności wynosi 30 dni po każdej z dostaw.

Jak obliczamy limit kredytowy?

 • Daty dostaw: 1, 8, 15, 22, 29 każdego miesiąca.
 • Termin płatności za pierwszą dostawę: 31 miesiąca, w którym dostawy zostały zrealizowane.
 • Limit kredytowy: 60.000 zł (5 x 10.000 zł + 10.000 zł jako ewentualna rezerwa w przypadku opóźnienia w płatności).

Przykład nr 2

Klient Y zamówił 4 dostawy w miesiącu o wartości 15.000 zł każda z terminem płatności 45 dni.

Jak obliczamy limit kredytowy?

 • Daty dostaw: 1, 10, 20, 29 każdego miesiąca.
 • Termin płatności pierwszej dostawy: 15 miesiąca następnego po zrealizowaniu dostaw.
 • Do limitu kredytowego należy zatem doliczyć również 2 dostawy z następnego miesiąca.
 • Limit kredytowy: 105.000 zł (6 x 15.000 zł + 15.000 zł jako ewentualna rezerwa w przypadku opóźnienia w płatności).

Przykład nr 3

Data dostawy Wartość faktury brutto (zł)

 

Termin płatności Saldo (zł) Termin faktycznej zapłaty Sposób rozliczenia
5.01. 25.000 05.03. 25.000 08.03.  
15.01. 38.000 15.03. 63.000 15.03.  
25.01. 17.000 25.03. 80.000 27.03.  
04.02. 45.000 04.04. 125.000 12.04.  
14.02. 28.000 14.04. 153.000 14.04.  
24.02. 32.000 24.04. 183.000 02.05.  
05.03. 37.000 04.05. 220.000 07.05.  
15.03. 32.000 14.05. 183.000 14.05. rozliczenie zapłaconych faktur z 5.01. i 15.01.
25.03. 37.000 24.05. 220.000 29.05.  
04.04. 18.000 03.06. 221.000 03.06. rozliczenie zapłaconych faktur z 25.01. i 04.02.
14.04. 25.000 13.06. 218.000 17.06. rozliczenie zapłaconej faktury z 14.02.
24.04. 31.000 23.06. 249.000 25.06.  
04.05. 19.000 03.07. 235.000 05.07. rozliczenie zapłaconej faktury z 24.02.
14.05. 27.000 13.07. 202.000 15.07. rozliczenie zapłaconych faktur z z 05.03. i 15.03.
24.05 32.000 23.07. 234.000 25.07.  
03.06. 44.000 02.08. 179.000 04.08. rozliczenie zapłaconych faktur z 25.03. i 04.04.
13.06. 38.000 12.08 217.000 14.08.  

Najwyższe saldo należności wyniosło 249.000 zł i co najmniej takiej wartości limit kredytowy powinien zostać ustalony dla klienta, przy założeniu utrzymania harmonogramu dostaw.

Jakie zdarzenia powodujące brak płatności obejmuje ubezpieczenie należności?

Katalog zdarzeń, które mogą mieć wpływ na brak płatności i są objęte ubezpieczeniem zależy od produktu ubezpieczeniowego oraz kierunku geograficznego realizowanej sprzedaży.

W przypadku sprzedaży na rynku krajowym ubezpieczamy wszelkie skutki braku płatności spowodowane zdarzeniami natury handlowej.

W przypadku sprzedaży eksportowej, obok ryzyka handlowego, ubezpieczamy również brak zapłaty w wyniku zdarzeń natury politycznej.

W ramach ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa katalog zdarzeń natury politycznej jest rozszerzony o ryzyko siły wyższej.

Jaki jest maksymalny termin płatności, który mogę ubezpieczyć?

Maksymalny termin płatności, który może zostać ubezpieczony zależy od produktu ubezpieczeniowego i rodzaju transakcji handlowych.

W przypadku eksportu dóbr konsumpcyjnych maksymalny termin wynosi:

W przypadku sprzedaży krajowej maksymalny termin płatności wynosi:

 • do 180 dni (Europolisa)
 • do 1 roku (Pakiet)

W przypadku eksportu dóbr inwestycyjnych maksymalny termin płatności wynosi:

 • poniżej 2 lat (Polisa indywidualna)
 • od 2 do 10 lat (ubezpieczenia średnio i długoterminowe)
 • od 2 do 15 lat (ubezpieczenia średnio i długoterminowe – transakcje typu Project Finance)

Ile kosztuje ubezpieczenie należności?

Europolisa to ubezpieczenie należności oferowane firmom małym lub rozpoczynającym działalność handlową. Dlatego sposób obliczania składki ubezpieczeniowej został maksymalnie uproszczony i zależy od wartości limitu kredytowego ustalonego dla odbiorcy. Wysokość składki można wyliczyć za pomocą kalkulatora.

W przypadku Polisy bez Granic zachęcamy do skorzystania z kalkulatora, który w szybki sposób na podstawie zadanych parametrów wyliczy stawkę i składkę za ubezpieczenie.

W przypadku Pakietu wysokość stawki i składki ubezpieczeniowej będzie zależna od następujących parametrów:

 • wartości sprzedaży,
 • kierunków sprzedaży,
 • wartości limitów kredytowych,
 • branży,
 • struktury odbiorców,
 • terminów płatności,
 • struktury przeterminowanych należności.

W celu wyliczenia stawki i składki ubezpieczeniowej niezbędny jest kontakt z naszym zespołem handlowym. Zapewniamy gotowość negocjowania warunków ubezpieczenia, w tym jego kosztów.

W ubezpieczeniach dóbr inwestycyjnych (Polisa indywidualna, ubezpieczenia średnio i długoterminowe) system kalkulacji składki oparty jest o międzynarodowe uregulowania a wpływ na ich wysokość mają następujące parametry:

 • kraj eksportu,
 • rodzaj kontrahenta (prywatny, publiczny),
 • rating kontrahenta,
 • okresu dostaw lub realizacji usług,
 • termin i sposób spłaty należności,
 • wysokości udziału własnego,
 • możliwych zabezpieczeń spłaty kredytu.

Czy ubezpieczenie utrudni działalność mojej firmy?

Z naszych doświadczeń wynika, że ubezpieczenie wspomaga i porządkuje procesy sprzedaży i zarządzania należnościami w firmie. Wiele czynności wykonywanych dotychczas samodzielnie przez pracowników firmy (m.in. ocena wiarygodności kontrahentów, zlecanie lub prowadzenie windykacji) zostają przeniesione na ubezpieczyciela.

Wraz z zawarciem polisy udostępniamy naszym klientom narzędzie on-line ułatwiające proces zarządzania umową ubezpieczenia. Dzięki Ekstranetowi KUKE nasi klienci mogą zgłaszać cykliczne raporty o zrealizowanej sprzedaży, zarządzać portfelem ubezpieczonych odbiorców oraz zgłaszać i monitorować sprawy windykacyjne.