Upadłości firm

Upadłości firm w lutym 2019 r. [ANALIZA]

26-03-2019
  • W lutym ogłoszono 47 upadłości (spadek o 2,1 proc. r/r) oraz rozpoczęto 31 restrukturyzacji (spadek o 3,1 proc. r/r). Suma upadłości i restrukturyzacji z ostatnich 12 miesięcy zmalała nieznacznie do 1080 wobec 1082 w styczniu.
  • W porównaniu ze styczniem znacząco zmalała liczba upadłości (spadek o 26,6 proc.), zaś wzrosła liczba restrukturyzacji (wzrost o 6,9 proc.).
  • W lutym niewypłacalność ogłosił kolejny producent mebli, kontynuując serię bankructw w tej branży obserwowaną od grudnia ub.r., a wskaźnik natężenia upadłości w sektorze wzrósł do najwyższego poziomu od października 2015 r.
  • Ok. 3/4 ogłoszonych upadłości oraz 2/3 restrukturyzacji przypada na spółki prawa handlowego. W stosunku do poprzedniego miesiąca zmniejszył się odsetek niewypłacalności, które dotyczyły indywidualnej działalności gospodarczej.
  • Stopniowo wygasa efekt wprowadzenia nowego prawa restrukturyzacyjnego. 12-miesięczna suma ogłaszanych restrukturyzacji obniża się trzeci miesiąc z rzędu. W lutym kształtowała się ona poziomie 448, podczas gdy w listopadzie ub.r. wynosiła 461.

Suma ogłoszonych niewypłacalności (upadłości i restrukturyzacje) w lutym wyniosła 78, czyli o 2 mniej przypadki niż w analogicznym okresie minionego roku. Za ten spadek jednakowo odpowiadało nieznaczne zmniejszenie liczby zarówno upadłości, jak i restrukturyzacji.

W porównaniu ze styczniem znacząco zmalała liczba upadłości (spadek o 26,6 proc.), zaś wzrosła liczba restrukturyzacji (wzrost o 6,9 proc.). To pierwszy od blisko pół roku przypadek, gdy miesięczna dynamika restrukturyzacji była wyższa od dynamiki upadłości. Tym samym zaszła znacząca zmiana w strukturze niewypłacalności przedsiębiorstw – udział restrukturyzacji zwiększył się z 31 proc. do 40 proc.

Otoczenie makroekonomiczne

Odczyty kluczowych wskaźników makroekonomicznych odzwierciedlających stan koniunktury w polskiej gospodarce były w ostatnim miesiącu w większości zaskakująco dobre. Dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu oraz przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw – w ujęciu rok do roku – osiągnęły najwyższe wartości od października ub.r., zaś sprzedaży detalicznej – od listopada. W związku z tym pojawiają się przesłanki wskazujące na to, że dynamika wzrostu PKB w 2019 r. może być wyższa niż wskazywały na to wcześniejsze prognozy. Istotnym czynnikiem ryzyka dla polskich przedsiębiorstw w dalszym ciągu pozostaje słabnąca koniunktura gospodarcza w Europie Zachodniej.

Upadłości w branżach

Średnie natężenie upadłości polskich firm utrzymało się na poziomie ze stycznia br., wynoszącym 1,21 proc. W porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku największy wzrost odsetka bankrutujących przedsiębiorstw dotyczył branży farmaceutycznej, energetycznej i meblowej; natomiast największy spadek nastąpił w przemyśle chemicznym oraz elektronicznym.

W lutym niewypłacalność ogłosiła kolejna spółka produkująca meble, kontynuując serię bankructw w tej branży obserwowaną od grudnia ub.r. W konsekwencji wskaźnik natężenia upadłości wśród przedsiębiorstw prowadzących działalność w tym obszarze ponownie wzrósł, osiągając poziom 0,89 proc., najwyższy od października 2015 r.

Wyraźnie zmniejszyło się natężenie upadłości w sektorze wydobywczym. Spadło ono do 1,06 proc., podczas gdy jeszcze w styczniu kształtowało się na poziomie 1,77 proc. Jest to efekt stabilizacji sytuacji w branży, jaka nastąpiła po okresie intensyfikacji ogłaszanych bankructw pod koniec 2017 r. oraz w pierwszej połowie 2018 r.

W lutym upadłość ogłosiły 4 firmy budowlane wobec 11 w styczniu oraz 5 w lutym poprzedniego roku. Wpłynęło to na nieznaczne obniżenie wskaźnika natężenia upadłości w porównaniu z ubiegłym miesiącem o 0,02 pkt proc. – do 1,81 proc. Budownictwo nadal pozostaje jednak w czołówce branż dotkniętych kłopotami finansowymi.

Upadłości wg województw

W porównaniu z lutym ubiegłego roku, największy spadek natężenia upadłości nastąpił w województwie lubuskim (0,32% wobec 0,87%). Jest to również region z najniższym wskaźnikiem bankrutujących podmiotów gospodarczych w Polsce. Najwyższy wzrost natężenia upadłości w analogicznym okresie można natomiast zaobserwować w województwie świętokrzyskim (1,25% wobec 0,52%). Najwyższe natężenie upadłości występowało natomiast w województwie mazowieckim (1,32%).