Upadłości firm

Prognoza upadłości i restrukturyzacji na 2019 rok

21-01-2019

W 2018 roku łącznie ogłoszono 1081 upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw – jest to wynik zgodny z prezentowaną przez KUKE prognozą. W 2019 roku łączna liczba upadłości i restrukturyzacji powinna wynieść około 1200 podmiotów, co oznacza wzrost o 11%.

„Ze względu na zmianę otoczenia gospodarczego, w 2019 roku przewidujemy zwyżkę upadłości i restrukturyzacji na poziomie 11%. Bezpośredni wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstw będzie miało nadchodzące osłabienie tempa wzrostu gospodarczego Polski. Opublikowane ostatnio słabe dane dotyczące produkcji przemysłowej w grudniu ubiegłego roku oraz styczniowy spadek wskaźnika PMI poniżej poziomu 50 pkt. wskazują, iż tempo wzrostu PKB w 2019 r. może być niższe od 4% r/r. Patrząc na uwarunkowania międzynarodowe, polskie przedsiębiorstwa z pewnością odczują niższe tempo rozwoju strefy euro, co będzie szczególnie istotne dla branż nastawionych na eksport, takich jak przemysł samochodowy czy meblarski. Wyjątkowo niepokojące są dane z rynku niemieckiego – pierwszego partnera eksportowego Polski oraz niewiadome co do ostatecznej formy brexitu. Warto również zwrócić uwagę na rosnące ryzyka wewnętrzne związane ze spadkiem rentowności krajowych przedsiębiorstw, szczególnie tych o małej i średniej wielkości. Wzrost wynagrodzeń pracowników, choć korzystny z punktu widzenia popytu krajowego, stawia modele biznesowe tych podmiotów pod presją, co w przypadku niektórych z nich może oznaczać problemy z wypłacalnością. Najbardziej narażonymi na ten rodzaj ryzyka pozostaną w 2019 r. branża budowlana i transportowa. Pozytywnie na gospodarkę będzie oddziaływać zapowiadane przez Radę Polityki Pieniężnej utrzymanie podstawowych stóp procentowych, a co za tym idzie zachowanie kosztów finansowania w złotych polskich na niezmienionym poziomie oraz podwyższony poziom inwestycji przedsiębiorstw ze względu na aktualnie wysokie wykorzystanie mocy wytwórczych. Podsumowując, rok 2019 rok nie powinien przynieść drastycznego pogorszenia się sytuacji gospodarczej, jednakże osłabienie tempa wzrostu oraz pojawiające się w działalności gospodarczej ryzyka, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne, będą wpływały na konieczność podejmowania przez polskich przedsiębiorców odpowiednich środków zaradczych” – mówi Tomasz Ślagórski, wiceprezes KUKE.

W 2018 roku największy wzrost natężenia upadłości wystąpił w:

  • farmacji i lekach (0,99% wobec 0,00%),
  • wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię i gaz (1,33% wobec 0,67%),
  • produkcji komputerów i wyrobów elektronicznych (1,24% wobec 0,63%),
  • górnictwie i wydobywania kamienia i piasku (1,77% wobec 0,96%).

Sądy gospodarcze w grudniu 2018 roku ogłosiły upadłość 54 przedsiębiorstw, czyli o 5,9% więcej niż w listopadzie oraz o 14,9% więcej niż w grudniu 2017 roku.  W grudniu 2018 r. najwyższe natężenie upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji wystąpiło w województwie podkarpackim (1,80%), natomiast najniższe w województwie lubuskim (0,72%). Natomiast w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych w grudniu zanotowano zakończenie działalności przez 20 osób, czyli o 4,8% mniej niż w grudniu 2017 r. (21 bankructw).