Reklamacje Reklamacje

Jak złożyć reklamację? 

1.  Reklamację (zastrzeżenie dotyczące świadczonych usług, związane z produktem ubezpieczeniowym) można złożyć:

  • pisemnie (osobiście, w siedzibie KUKE S.A. lub w  Biurze Terenowym KUKE S.A., lub przesyłając pocztą na adres: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa),
  • telefonicznie: +48 801 060 106,
  • ustnie do protokołu podczas wizyty w siedzibie KUKE S.A. lub w Biurze Terenowym KUKE S.A.,
  • elektronicznie – przez formularz dostępny poniżej.

2.  W treści reklamacji prosimy:

  • podać informacje, które pomogą identyfikować zgłoszenie, takie jak: numer polisy, nazwa firmy, dane kontaktowe,
  • opisać swoje zastrzeżenia.

Jak rozpatrujemy reklamację?

3. Na Państwa wniosek potwierdzimy wpływ reklamacji.

4. Odpowiemy na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

5. Jeśli nie zdążymy odpowiedzieć w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamację, poinformujemy Państwa o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz wskażemy przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie  przekroczy 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6. Odpowiedź KUKE S.A. na reklamację otrzymają Państwo w postaci papierowej bądź - na indywidualny wniosek zgłaszającego - pocztą elektroniczną.

7. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, spór może być skierowany na drogę  pozasądowego rozwiązywania sporów, a w przypadku osób fizycznych  –  do Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje i dane kontaktowe dostępne na stronie internetowej: www.rf.gov.pl). Rzecznik Finansowy jest uprawniony do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. 

8. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji, mogą Państwo wystąpić również z powództwem przeciwko KUKE S.A. do sądu powszechnego, według właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

Skargę lub zażalenie, niebędące reklamacją może być wniesiona w dowolnej formie (pisemnie, ustnie, elektronicznie), kierując  zgłoszenie analogicznie jak reklamację (patrz: „jak złożyć reklamację”) - w sposób umożliwiający identyfikację osoby wnoszącej i przedmiot skargi lub zażalenia.

KUKE S.A., w zakresie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, natomiast w zakresie działalności gwarantowanej przez Skarb Państwa podlega nadzorowi ministra właściwego do spraw gospodarki.

Formularz zgłoszenia reklamacji

Dodaj plik

Moja reklamacja dotyczy *

Administratorem danych osobowych podanych przez Panią/Pana w powyższym formularzu jest Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-025) przy ul. Kruczej 50. Dane te będą przetwarzane przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. wyłącznie w celu rozpatrzenia złożonej przez Panią/Pana reklamacji/skargi w związku z zawartą umową ubezpieczenia. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla rozpatrzenia Pani/Pana reklamacji.