Reklamacje Reklamacje

Jak złożyć reklamację? 

1.  Reklamację (zastrzeżenie dotyczące świadczonych usług, związane z produktem ubezpieczeniowym) można złożyć:

  • pisemnie (osobiście, w siedzibie KUKE S.A. lub w  Biurze Terenowym KUKE S.A., lub przesyłając pocztą na adres: ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa),
  • telefonicznie: +48 22 356 82 99,
  • ustnie do protokołu podczas wizyty w siedzibie KUKE S.A. lub w Biurze Terenowym KUKE S.A.,
  • elektronicznie – przez formularz dostępny poniżej.

2.  W treści reklamacji prosimy:

  • podać informacje, które pomogą identyfikować zgłoszenie, takie jak: numer polisy, nazwa firmy, dane kontaktowe,
  • opisać swoje zastrzeżenia.

Jak rozpatrujemy reklamację?

3. Na Państwa wniosek potwierdzimy wpływ reklamacji.

4. Odpowiemy na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

5. Jeśli nie zdążymy odpowiedzieć w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamację, poinformujemy Państwa o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz wskażemy przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie  przekroczy 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6. Osoba fizyczna otrzyma od nas odpowiedź w formie papierowej lub pocztą elektroniczną, jeśli o taki sposób dostarczenia odpowiedzi zawnioskuje. Pozostałym zgłaszającym udzielimy odpowiedzi w sposób uzgodniony z tymi podmiotami.

7. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, klient może złożyć wniosek o przeprowadzenie  pozasądowej mediacji, a  jeżeli klient jest osobą fizyczną  ma także prawo wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego oraz prawo do rozpatrzenia sporów wynikających z umowy ubezpieczenia w drodze pozasądowego postępowania prowadzonego przy Rzeczniku Finansowym  (szczegółowe informacje i dane kontaktowe dostępne na stronie internetowej: www.rf.gov.pl). Wniosek należy złożyć do:

Biuro Rzecznika Finansowego
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa 

8. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji, mogą Państwo wystąpić również z powództwem przeciwko KUKE S.A. do sądu powszechnego, według właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

Skargę lub zażalenie, niebędące reklamacją w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o  rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym  może być wniesiona w dowolnej formie (pisemnie, ustnie, elektronicznie), kierując  zgłoszenie analogicznie jak reklamację (patrz: „jak złożyć reklamację”) - w sposób umożliwiający identyfikację osoby wnoszącej i przedmiot skargi lub zażalenia.

Formularz zgłoszenia reklamacji

Dodaj plik

Moja reklamacja dotyczy *

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest KUKE S.A. z siedzibą w Warszawie (00-121) ul. Sienna 39. Podane w formularzu dane będą przetwarzane przez Administratora w celu rozpatrzenia złożonej przez Panią/Pana reklamacji/skargi w związku z zawartą umową ubezpieczenia. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla rozpatrzenia Pani/Pana reklamacji. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest w naszej polityce prywatności.