Reklamacje

Jak złożyć reklamację? 

Doskonała jakość obsługi klienta jest dla KUKE priorytetem. Dlatego wszystkie zgłoszenia szczegółowo analizujemy, by nasze produkty oraz proces obsługi spełniał najwyższe wymagania klientów. Reklamację związaną ze świadczonymi przez KUKE usługami można złożyć:

 • telefonicznie, pod numerem Infolinii +48 22 108 99 70,
 • elektronicznie, poprzez formularz dostępny poniżej,
 • listownie, na adresy siedziby KUKE lub Regionalnego Biura Sprzedaży KUKE,
 • ustnie lub pisemnie podczas wizyty w siedzibie KUKE lub w Regionalnym Biurze Sprzedaży KUKE. 

Każda reklamacja powinna zawierać informacje, które pomogą zidentyfikować jej autora (nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail). W miarę możliwości w treści reklamacji należy również podać numer polisy/szkody, której reklamacja dotyczy, co umożliwi sprawniejszy przebieg procesu rozpatrywania zgłoszenia.
 

Jak rozpatrujemy reklamację?

 • Odpowiemy na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Na Państwa życzenie potwierdzimy otrzymanie reklamacji.
 • Jeżeli udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie nie jest możliwe, zostaną Państwo powiadomieni w terminie do 30 dni od daty wpływu reklamacji o przyczynach opóźnienia, okolicznościach podlegających dalszemu wyjaśnianiu oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od daty wpływu reklamacji.
 • Odpowiedź na reklamację otrzymają Państwo na piśmie przesłanym listem poleconym albo na wniosek  zgłaszającego w formie elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail). 
 • Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, spór może być skierowany na drogę pozasądowego rozwiązywania sporów, a w przypadku osób fizycznych do Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje i dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej: www.rf.gov.pl). Rzecznik Finansowy jest uprawniony do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego, o którym mowa w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. 
 • W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji mogą Państwo wystąpić również z powództwem przeciwko KUKE do sądu powszechnego, według właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. W przypadku umów o udzielenie gwarancji powództwo można wytoczyć przed sądem wynikającym z umowy.
 • Skarga niebędąca reklamacją może być wniesiona w dowolnej formie (pisemnie, ustnie lub elektronicznie, w tym poprzez formularz zgłoszenia dostępny poniżej) w sposób umożliwiający identyfikację osoby wnoszącej i przedmiot skargi niebędącej reklamacją.
 • W zakresie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej KUKE podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, natomiast w zakresie działalności gwarantowanej przez Skarb Państwa podlega nadzorowi ministra właściwego do spraw gospodarki.
   

Formularz zgłoszenia

Dodaj plik

Moja reklamacja dotyczy *

* - pola wymagane

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator i dane kontaktowe Administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 50 , 00 -025 Warszawa, zwana dalej „KUKE” lub „Administrator”. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i przysługujących praw z tym związanych można się skontaktować z Administratorem poprzez adres e-mail:  lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Cel i podstawa przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. wypełnienia obowiązków prawnie ciążących na Administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO):
 • rozpatrywania skarg i reklamacji w przypadku ich wniesienia,
 • raportowania do Rzecznika Finansowego na podstawie przepisów o rozpatrywaniu reklamacji,
 • złożenia sprawozdań w zakresie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej do organów nadzoru;
 1. wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
 • kontroli prawidłowości prowadzenia postępowań reklamacyjnych.

Okres przechowywania
Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów KUKE stanowiących podstawę tego przetwarzania. Dane przetwarzane na podstawie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze możemy przetwarzać do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 • Prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia skargi lub reklamacji.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Przekazywanie danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

 • dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
 • podmiotom świadczącym na rzecz KUKE usługi prawne, windykacyjne, analityczne, audytowe, reasekuracyjne,
 • organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.