Przetwarzanie danych osobowych Przetwarzanie danych osobowych

Zakres danych

Przetwarzamy następujące kategorie Pani/Pana danych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, miejsce pracy – firma podmiotu gospodarczego), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres siedziby podmiotu gospodarczego).

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 50 , 00 -025 Warszawa, zwana dalej „KUKE” lub „Administrator”.

Dane kontaktowe

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i przysługujących praw z tym związanych można się skontaktować z Administratorem poprzez adres e-mail  lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 2 powyżej.

Cel i podstawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • wymiany korespondencji dotyczącej relacji biznesowych pomiędzy Państwem a KUKE, w tym udzielenia odpowiedzi na zgłoszone przez Państwa zapytania dotyczące produktów i usług świadczonych przez KUKE (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b i f RODO);
 • wewnętrznych celów administracyjnych KUKE, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego KUKE będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość świadczonych przez KUKE usług i sposobu obsługi przez pracowników KUKE (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane firmom współpracującym w zakresie usług IT; podmiotom świadczącym usługi kancelaryjno-administracyjne; kancelariom prawnym; podmiotom świadczącym usługi audytorskie, doradcze, consultingowe; podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa; KUKE Finance S.A. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Okres przechowywania

Dane przetwarzane w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu, aż wycofa Pani/Pan wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów KUKE stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Pani/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 3 lata w przypadku, gdy reprezentuje Pani/Pan podmiot będący przedsiębiorcą lub 10 lat w przypadku, gdy stroną korespondencji jest osoba fizyczna. Dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego nie będą dalej przetwarzane w przypadku zgłoszenia sprzeciwu.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • prawo wycofania zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (o ile ma to zastosowanie), w celu ewentualnego przekazania tych danych innemu administratorowi danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby narusza przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).
   

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Cofnięcie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody w każdej chwili  przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania swojej zgody poprzez bezpośredni kontakt z KUKE w formie pisemnej na adres siedziby KUKE, tj. KUKE S.A. ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe” lub poprzez email na adres , bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.