Przetwarzanie danych osobowych Przetwarzanie danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów, kontrahentów ubezpieczających, nabywców, dostawców oraz pracowników i przedstawicieli tych podmiotów przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa.  

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, dalej zwana „Administratorem” lub „KUKE S.A.”. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania


Jeżeli są Państwo naszym klientem, kontrahentem ubezpieczającego, pracownikami lub przedstawicielami tych podmiotów

Państwa dane możemy przetwarzać w celu: 

 • oceny ryzyka ubezpieczeniowego, wyliczenia składki ubezpieczeniowej, zawarcia umowy ubezpieczenia i realizacji jej warunków. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
 • przygotowania i zarządzania raportami handlowymi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na dokonaniu oceny możliwości zawarcia umowy ubezpieczeniowej;
 •  zapobiegania i wykrywania przestępczości ubezpieczeniowej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przeciwdziałania przestępstwom popełnianym na szkodę Administratora;
 • likwidacji szkody, w tym rozpatrzenia zgłoszenia, wydania decyzji ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy; 
 • rozpatrywania reklamacji i wypełniania obowiązków ustawowych wobec Komisji Nadzoru Finansowego oraz Rzecznika Finansowego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 •  sprawdzenia podmiotów na listach sankcyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zaimplementowaniu procesów grupowych mających na celu weryfikację podmiotów na listach sankcyjnych oraz minimalizacji ryzyka reputacyjnego; 
 • wypełniania obowiązków ustawowych wobec organów administracji państwowej, organów egzekucyjnych i innych uprawnionych podmiotów. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; 
 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową w przypadku, jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, w tym profilowania w celu określenia preferencji i potrzeb w zakresie naszych produktów ubezpieczeniowych oraz przedstawienia odpowiedniej oferty w oparciu o profilowanie oraz prowadzenie analizy dotyczącej sprzedaży i korzystania z usług KUKE S.A. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich usług.
 •  badania satysfakcji klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na utrzymaniu wysokich standardów w zakresie oferowanych produktów i usług; 
 • tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i rachunkowości, w tym dla celów statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 
 • wypełnienia obowiązków związanych z przepisami o rachunkowości oraz podatkach. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych oraz z przepisów o rachunkowości; 
 • przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.


Jeżeli są Państwo pracownikami lub przedstawicielami klienta

Państwa dane możemy przetwarzać w celu: 

 • zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia z firmą, którą Państwo reprezentują / w której Państwo pracują / z którą Państwo współpracują, w tym potwierdzania składanych zleceń i dyspozycji za pośrednictwem dedykowanego portalu dla klientów oraz utworzenia i utrzymywania konta użytkownika na dedykowanym portalu dla klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości realizacji wskazanej powyżej umowy.


Jeżeli są Państwo dostawcą lub nabywcą usług 

Państwa dane możemy przetwarzać w celu:

 • zawarcia umowy i realizacji jej warunków. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy; 


Jeżeli są Państwo pracownikami lub przedstawicielami dostawcy lub nabywcy usług

Państwa dane możemy przetwarzać w celu:

 • wykonywania umowy łączącej Administratora z podmiotem którego są Państwo pracownikami/współpracownikami/osobami reprezentującymi, w szczególności w celu potwierdzenia okoliczności wskazanych w dokumentach przekazywanych przez te podmioty w związku z wykonywaniem tej umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości realizacji wskazanej powyżej umowy. 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

W związku z zawarciem i realizacją umowy ubezpieczeniowej, w tym oceną ryzyka i bieżącym monitoringiem ekonomicznym, umów na dostawę usług dla KUKE S.A., umów na nabycie usług oferowanych przez KUKE S.A., możemy przetwarzać odpowiednio następujące dane osobowe klientów, kontrahentów ubezpieczającego, nabywców, dostawców usług oraz osób kontaktowych i przedstawicieli tych podmiotów, takie jak: 

 • dane identyfikacyjne w postaci imienia i nazwiska, nazwy prowadzonej działalności gospodarczej, numerów rejestrowych, w szczególności nr NIP;
 •  dane teleadresowe i kontaktowe takie jak adres siedziby, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu, firma pracodawcy,
 • dane finansowe przedsiębiorcy;
 •  dane o sytuacji majątkowej przedsiębiorcy;
 • dane dotyczące zawieranych umów i przedstawianych ofert takie jak warunki i dane finansowe związane z umową, datą zawarcia umowy z przedsiębiorcą;
 • analizy i prognozy związane z sytuacją ekonomiczną i wiarygodnością płatniczą przedsiębiorcy;
 • informacje o zaległościach płatniczych przedsiębiorcy;
 • dane o szkodowości przedsiębiorcy;
 • imię, nazwisko, stanowisko służbowe, miejsce zatrudnienia, służbowy numer telefonu, adres e-mail.

Źródła pozyskiwania danych i ich zakres

Źródła zewnętrzne:

 • dane otrzymywane od Państwa partnerów biznesowych, kontrahentów bądź klientów Administratora; 
 • dane pozyskiwane bezpośrednio lub za pośrednictwem firm prowadzących bazy danych przedsiębiorców w szczególności w zakresie danych pochodzących z publiczne dostępnych rejestrów, takie jak w szczególności CEiDG, KRS, GUS i inne ogólnodostępne bazy danych, w tym Państwa strony internetowe;

Pozostałe źródła:

 • dane pozyskiwane bezpośrednio od Państwa na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 • dane przekazywane przez podmioty, w których są Państwo zatrudnieni, lub których są Państwo przedstawicielami – w zakresie niezbędnym do realizacji umowy;
 • w przypadku pozyskiwania danych osobowych pracowników nabywcy, dostawcy lub ich przedstawicieli, zakres pozyskanych danych obejmuje wyłącznie dane służbowe, w szczególności takie jak: służbowe dane kontaktowe, stanowisko pracy, pełniona funkcja.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy zawartej z firmą, którą Państwo prowadzą/ którą Państwo reprezentują / w której Państwo pracują / z którą Państwo współpracują, a także przez okres przedawnienia roszczeń z tej umowy, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz kodeksu cywilnego. 

Dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będziemy przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, w szczególności w zakresie pozyskanych bezpośrednio od Państwa danych dotyczących sprawozdań finansowych, mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

W przypadku danych przedsiębiorców przetwarzanych w ramach umów zawartych z Administratorem, a nie będących stroną umowy, pozyskanych z publicznie dostępnych rejestrów lub innych źródeł, szczegółowo opisanych powyżej, dane te przetwarzane będą do momentu złożenia przez Państwa Administratorowi danych uzasadnionego sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe możemy przekazywać: 

 • spółkom z Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju;
 •  upoważnionym agentom, agencjom analiz badawczych, ekspertom, konsultantom i specjalistom od zarządzania komunikacją i wydarzeniami, 
 • dostawcom usług IT, dostawcom usług księgowych, podatkowych, doradczych, audytowych lub innych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z poleceniami Administratora;
 • Państwa partnerom biznesowym, kontrahentom bądź Klientom Administratora na rzecz których Administrator świadczy usługi we współpracy z Państwa partnerem biznesowym lub kontrahentem w ramach zawieranych umów (w szczególności ubezpieczeń i gwarancji ubezpieczeniowych);
 • dostawcom usług kurierskich lub pocztowych.
   

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W zależności od charakteru oferowanych produktów i usług Państwa dane osobowe w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W przypadku państw trzecich, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych Administrator wdraża odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia właściwego stopnia ochrony, w szczególności poprzez standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. 

Przysługuje Państwo prawo do uzyskania informacji odnośnie wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń dotyczących przekazywania Państwa danych osobowych – aby je uzyskać, należy skontaktować się z Administratorem pisemnie lub mailowo.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 •  prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda lub niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany:
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu Administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Spełnimy Państwa żądanie, jeżeli takie przesłanie będzie  technicznie możliwe;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub przez stronę trzecią; 
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
 • prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na nią wpływa;
 • aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem mailowo lub pisemnie;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Obowiązek podania danych

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy, umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej zawartej z prowadzoną przez Państwa firmą/ firmą, którą Państwo reprezentują / w której Państwo pracują / z którą Państwo współpracują. Bez podania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy i podjęcie współpracy z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe i dane o sytuacji finansowej przedsiębiorców będących partnerami biznesowymi klientów Administratora, otrzymane od klientów Administratora dla celów oceny ryzyka i zawarcia umowy przetwarzamy do czasu złożenia sprzeciwu na ich przetwarzanie, czego konsekwencją jest zamknięcie limitu handlowego udzielonego Państwa kontrahentowi na Państwa firmę.