Klauzula informacyjna dla osób koordynujących umowy Klauzula informacyjna dla osób koordynujących umowy

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, dalej zwana „Administratorem” lub „KUKE S.A.”.
  2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celach niezbędnych do zawarcia lub realizacji umowy zawartej z Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą, w ramach której pełni Pani/Pan funkcje reprezentacyjne, koordynujące lub kontaktowe, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, natomiast podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  4. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail.
  5. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać: a) dostawcom usług dla Administratora, w szczególności IT, prawnych, faktoringowych itp. zobowiązanych do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych; b) pracownikom Administratora w związku z realizowanymi obowiązkami służbowymi; c) innym podmiotom lub organom państwowym, jeżeli obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od daty wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, lub do momentu wprowadzenia zmian w zakresie osób koordynujących/kontaktowych umowę po stronie reprezentowanego przezPanią/Pana podmiotu, lub do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z danej umowy.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i prawo wniesienia sprzeciwu. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.  
  9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.