Klauzula informacyjna dla kontrahenta Klauzula informacyjna dla kontrahenta

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, dalej zwana „Administratorem” lub „KUKE S.A.”.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dochodzenia od Pani/Pana roszczeń windykacyjnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO. Jeżeli w czasie procesu windykacji przekaże nam Pani/Pan dane szczególnie chronione, będą one przetwarzane w zakresie udostępnionym przez Panią/Pana na podstawie art. 9 ust. 2 lit a RODO.
 4. Źródłem, z którego uzyskaliśmy Pani/Pana dane osobowe, jest wierzyciel pierwotny, informacje ogólnodostępne, osoba, której dane dotyczą, firmy współpracujące w zakresie aktualizacji danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.
 6. Może Pani/Pan uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na podstawie pisemnego wniosku złożonego do Administratora.
 7. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być spółki należące do Grupy Przedsiębiorstw PFR lub podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu ich zgromadzenia.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i prawo wniesienia sprzeciwu. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 11. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.