Współpraca międzynarodowa Współpraca międzynarodowa

Unia Berneńska

Od 1999 roku jesteśmy członkiem Unii Berneńskiej, tj. założonego w 1934 roku w Bernie Międzynarodowego Związku Ubezpieczycieli Kredytów i Inwestycji. Unia Berneńska promuje jednolite zasady ubezpieczania kredytów eksportowych i inwestycji, stanowiąc forum współpracy między publicznymi i prywatnymi agencjami ubezpieczeń kredytów, zarówno w trakcie organizowanych dwa razy w roku spotkań wszystkich członków, organizowanych ad hoc seminariów i warsztatów, jak również w ramach bieżącej wymiany informacji i doświadczeń między ubezpieczycielami. Członkowie Unii Berneńskiej, kierując się przesłaniem zawartym w oświadczeniu „Value Statement” deklarują, iż działania związane ze wspieraniem eksportu oraz inwestycji zagranicznych będą prowadzone z zachowaniem najwyższych wartości etycznych, odpowiedzialności finansowej oraz poszanowania środowiska naturalnego. Zasady działalności Unii Berneńskiej mają charakter wytycznych w zakresie udzielania kredytów eksportowych („Guiding Principles”). Odzwierciedlają one główne idee funkcjonowania jej członków i stanowią przesłanki do stosowania takich praktyk, które będą sprzyjały zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu. Szczegółowe założenia w formie praktycznych wskazówek zebranych w tzw. „Operational Guidelines”,  mają  zastosowanie zarówno w odniesieniu do kredytów krótkoterminowych, średnio- i długoterminowych, jak i inwestycji. Aktywność Unii Berneńskiej oparta jest również na  występowaniu na zewnątrz w interesie jej członków w formie  tzw. „Advocacy”.

Ważnym aspektem działalności Unii Berneńskiej jest wspieranie nowo powstałych agencji ubezpieczeń kredytów i inwestycji. W roku 1993, m.in. z naszej inicjatywy, powstał Klub Praski - organizacja działająca pod patronatem Unii Berneńskiej. Celem jej powstania było stworzenie forum wymiany informacji pomiędzy nowo powstałymi agencjami oraz sprzyjanie rozwojowi handlu międzynarodowego poprzez popieranie jednolitych zasad w odniesieniu do ubezpieczania kredytów eksportowych i inwestycji zagranicznych. Członkami Klubu Praskiego były agencje z rejonu Środkowej i Wschodniej Europy, Afryki i Azji, aspirujące do członkowstwa w Unii Berneńskiej. Podczas spotkania, które odbyło się w Warszawie w maju 2016 r. przedstawiciele Unii Berneńskiej i Klubu Praskiego podjęli decyzję o pełnej  integracji obu organizacji. Obecnie Klub Praski jest jednym z komitetów działających w ramach nowej, połączonej Unii Berneńskiej.

OECD

Bierzemy udział w pracach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), której celem jest m.in. wypracowanie zasad finansowania transakcji eksportowych ze wsparciem państw członkowskich, jak również monitorowanie ich przestrzegania. Nasi przedstawiciele aktywnie uczestniczą w grupach roboczych związanych ze średnio- i długoterminowymi kredytami eksportowymi, tj. z okresem spłaty dwa i więcej lat.

OECD jest także forum wymiany informacji o systemach wspierania eksportu oraz koordynacji polityk odnoszących się do odpowiedzialnego podejścia do środowiska i kwestii społecznych w transakcjach eksportowych, zwalczaniem przekupstwa funkcjonariuszy publicznych w transakcjach międzynarodowych oraz inicjowaniem działań umożliwiających zrównoważone kredytowanie w krajach o niskim dochodzie.

Agencje ubezpieczeń kredytów eksportowych

Niezależnie od kontaktów na forach międzynarodowych współpracujemy również z agencjami kredytów eksportowych na bazie dwustronnych porozumień o współpracy. Umowy te ułatwiają prowadzenie wspólnych działań ubezpieczycieli z obydwu krajów w przypadku uczestniczenia eksporterów, pochodzących z krajów stron Porozumienia, w tym samym projekcie realizowanym na rynku kraju trzeciego. Umożliwiają również wymianę informacji o podmiotach uczestniczących w handlu pomiędzy obydwoma krajami. Podpisaliśmy porozumienia o współpracy z następującymi agencjami ubezpieczeń kredytów eksportowych:

Nazwa agencji Kraj
ASHRA Izrael
BAEZ Bułgaria
BANCOMEXT Meksyk
BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT Francja
CREDENEDO Belgia
EBRD  
ECGC Indie
ECGE Egipt
EDC Kanada
EGAP Rep. Czeska
EGFI Iran
EXIAR Federacja Rosyjska
EXIMBANK ROMANIA Rumunia
EXIMBANKA SR Słowacja
EXIMGARANT Białoruś
EXPORT FINANCE AUSTRALIA Australia
GARANTIE Mołdowa
HBOR Chorwacja
INGOSTRAKH Federacja Rosyjska
KAZEXPORTGARANT Kazachstan
KSURE Korea Południowa
MBDP Macedonia Północna
MEHIB Węgry
OEKB Austria
SINOSURE Chiny
TEBC Tajwan
TURK EXIMBANK Turcja
UK EXPORT FINANCE Wielka Brytania
US EXIMBANK USA
UZBEKINVEST Uzbekistan

 

Wzajemna reasekuracja kredytów średnio- i długoterminowych

Wychodząc naprzeciw potrzebom polskich eksporterów współpracujemy z agencjami ubezpieczeń kredytów eksportowych w zakresie wzajemnej reasekuracji kredytów średnio- i długoterminowych. Umożliwia to reasekurowanie kredytu finansującego polskie dostawy w ramach większego projektu eksportowego ubezpieczanego w całości przez agencję ubezpieczeń, z którą zawarte zostało Porozumienie. Podpisywane przez nas umowy funkcjonują na zasadzie wzajemności. Umożliwiają więc włączanie w zakres gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych części dostaw realizowanych z kraju, z którego pochodzi współpracująca z Korporacją agencja ubezpieczeń.

Dla stron uczestniczących w międzynarodowym projekcie eksportowym oznacza to ułatwienie i przyspieszenie procedury ubezpieczeniowej poprzez:

  • możliwość zastosowania nowych, prostszych rozwiązań w finansowaniu kontraktów międzynarodowych pozwalających na zastosowanie jednolitych warunków płatności za towary dostarczone przez polskich oraz zagranicznych eksporterów;
  • uzyskanie jednej polisy ubezpieczeniowej - w miejsce dwóch wystawianych dotychczas w takich przypadkach niezależnie przez obie agencje ubezpieczeń.

Dzięki zawartym przez nas umowom reasekuracyjnym możliwa jest współpraca z następującymi agencjami:

Nazwa agencji Kraj
ATRADIUS Niderlandy
BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT Francja
CESCE Hiszpania
CREDENDO Belgia
EDC Kanada
EGAP Republika Czeska
EKF Dania
EKN Szwecja
EULER HERMES Niemcy
EXIMBANKA SR Słowacja
KAZEXPORTGARANT Kazachstan
KSURE Korea Południowa
OEKB Austria
SACE Włochy
SERV Szwajcaria
UK EXPORT FINANCE Wielka Brytania

 

Unia Europejska

Uczestniczymy w pracach Grupy Roboczej ds. Kredytów Eksportowych (Grupa CWG), powołanej Decyzją Rady UE w 1960 r. Do głównych zadań Grupy CWG należy harmonizowanie warunków udzielania i ubezpieczania kredytów eksportowych w Państwach Członkowskich UE, a także wspieranie wymiany informacji w tej dziedzinie oraz rozwiązywanie konkretnych problemów w drodze konsultacji. Spotkania Grupy CWG stanowią również istotne forum dla koordynowania stanowiska UE prezentowanego w organizacjach międzynarodowych.

Do prawa unijnego jest transponowana większość przyjętych w OECD uregulowań dotyczących kredytów eksportowych.  Podstawowym dla działalności Korporacji aktem wewnętrznym UE jest Dyrektywa Rady UE z 7 maja 1998 r. w sprawie harmonizacji podstawowych przepisów dotyczących zasad ubezpieczeń kredytów eksportowych dla transakcji objętych ubezpieczeniem średnio- i długoterminowym.

Credit Alliance

Od 1994 roku jesteśmy członkiem-założycielem Credit Alliance. Sieć Credit Alliance zrzesza towarzystwa ubezpieczeniowe, wywiadownie gospodarcze, firmy ratingowe i windykacyjne z około 100 krajów, dla których strategicznym celem jest wsparcie  ubezpieczeń kredytów eksportowych poprzez wymianę informacji związanej z oceną ryzyka. Partnerzy zachowując handlową i ubezpieczeniową autonomię opracowują wspólne strategie ubezpieczeniowe i reasekuracyjne. Dzieląc się doświadczeniami, udostępniają również informacje o podmiotach gospodarczych, których baza liczy ponad 50 milionów podmiotów ze wszystkich kontynentów.