Zasady ładu korporacyjnego Zasady ładu korporacyjnego

Do dnia 31 grudnia 2014 r. wdrożyliśmy i stosujemy zasady określone w "Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 roku, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki naszej spółki.

W dniu 20 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza KUKE S.A. podjęła uchwałę w sprawie oceny stosowania w KUKE S.A. w 2016 r. zasad wynikających z dokumentu „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”. Rada Nadzorcza KUKE S.A. pozytywnie oceniła stosowanie w KUKE S.A. w 2016 r. zasad wynikających z dokumentu „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego i postanowiła przekazać wyniki tej oceny Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2017 r. podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia oceny stosowania w KUKE S.A. w 2016 r. zasad wynikających z dokumentu „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” i przyjęło ocenę stosowania w KUKE S.A. w 2016 r. zasad wynikających z dokumentu „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, dokonaną przez Radę Nadzorczą KUKE S.A.

Do pobrania poniżej znajduje się dokument dot. oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego w KUKE S.A. w 2016 r.

Pliki do pobrania

zasady_ladu_korporacyjnego.pdf
Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez KNF.
ocena_stosowania_zasad_ladu_korporacyjnego.pdf
Ocena stosowania przez KUKE S.A. w 2016 r. zasad wynikających z dokumentu "Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych"