Walka z korupcją Walka z korupcją

Konwencja OECD

W związku z praktykami przekupstwa funkcjonariuszy publicznych występującymi w międzynarodowym handlu, państwa członkowskie OECD przyjęły Konwencję OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, którą Polska ratyfikowała w 2000 r. Konwencja ta zobowiązuje państwa członkowskie OECD do stosowania sankcji w przypadku przekupstwa, które zostało zdefiniowane nie tylko jako przyjmowanie nielegalnych korzyści finansowych we własnym kraju, ale i poza jego granicami.

Rekomendacja Rady OECD

Rada OECD 14 grudnia 2006 r. przyjęła Rekomendację w sprawie przekupstwa w kontekście oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych, zwaną Rekomendacją OECD (Recommendation of the Council on Bribery and Officially Supported Export Credits). Rekomendacja OECD zobowiązuje kraje członkowskie do podejmowania zdecydowanych kroków przeciwdziałających zjawisku przekupstwa i wskazuje w tym zakresie działania, które są zobowiązane podejmować w związku z oferowanym przez agencje ubezpieczeń kredytów  oficjalnym wsparciem. Tym samym agencje zostały upoważnione do selekcji zgłoszonych projektów eksportowych na wstępnym etapie analizy w celu wyeliminowania wniosków, które mogą rodzić podejrzenia wystąpienia przekupstwa. W konsekwencji stwierdzenie, że w związku z kontraktem eksportowym lub umową kredytową zostało popełnione przestępstwo przekupstwa osoby pełniącej funkcję publiczną w państwie obcym upoważnia agencje kredytów eksportowych do odmowy udzielenia ochrony ubezpieczeniowej. Natomiast powzięcie, po zawarciu umowy ubezpieczenia, wiadomości o istnieniu dowodu, którym jest wyrok sądu, że do zawarcia kontraktu eksportowego lub umowy kredytowej doszło w wyniku przekupstwa może prowadzić nawet do odmowy wypłaty odszkodowania lub konieczności jego zwrotu.

Procedury stosowane przez KUKE

W związku z wejściem w życie Konwencji o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, Komitet Polityki Ubezpieczeń Eksportowych wprowadził do procedur związanych z gwarantowanymi przez Skarb Państwa ubezpieczeniami eksportowymi  uregulowania zmierzające do zapobiegania korupcji. KUKE zobowiązana jest podejmować następujące działania:

  • wymagać od eksportera/instytucji finansującej kontrakt eksportowy składania oświadczeń m.in., że w okresie pięciu lat przed złożeniem oświadczenia nie toczyło i obecnie nie toczy się przeciwko nim lub osobom działającym w ich imieniu postępowanie sądowe w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przekupstwa zagranicznego funkcjonariusza publicznego i w okresie tym nie zostali skazani z tego tytułu oraz, że nie zostali oni umieszczeni na tzw. listach wykluczonych z tytułu oszustw i przekupstwa prowadzonych przez międzynarodowe instytucje finansowe;
  • wymagać, w uzasadnionych przypadkach, od eksportera/instytucji finansującej kontrakt eksportowy ujawnienia tożsamości osób działających w ich imieniu w związku z kontraktem eksportowym lub umową kredytową oraz kwoty i celu zapłaconej prowizji;
  • weryfikować, w uzasadnionych przypadkach, przed podjęciem decyzji o udzieleniu ochrony ubezpieczeniowej, środki naprawcze i zapobiegawcze podjęte przez eksportera/instytucję finansującą kontrakt eksportowy skazanych w przeszłości z tytułu przekupstwa zagranicznego funkcjonariusza publicznego.


Ponadto KUKE zachęca eksporterów i instytucje finansujące kontrakty eksportowe do wprowadzenia i stosowania takich systemów kontroli zarządzania, które będą odzwierciedlały dążenie do przejrzystego działania w kontekście zapobiegania zjawiskom przekupstwa.

Równocześnie w ogólnych warunkach ubezpieczenia gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych znajdują się zapisy wynikające z implementacji do polskiego kodeksu karnego postanowień w/w Konwencji oraz Rekomendacji OECD, prowadzące  do odmowy wypłaty odszkodowania w odniesieniu do należności wynikających z kontraktu eksportowego - w przypadku ubezpieczenia kredytu dostawcy lub odmowy wypłaty odszkodowania w odniesieniu do należności wynikających z umowy finansującej kontrakt eksportowy, jeżeli przekupstwo zostało popełnione w związku z zawarciem tej umowy. Jeżeli - w przypadku ubezpieczenia kredytu dla nabywcy - po zawarciu umowy ubezpieczenia, zostanie udowodnione, iż kontrakt eksportowy został zawarty w wyniku przekupstwa zagranicznego funkcjonariusza publicznego, a instytucja finansująca ten kontrakt nie posiadała wiedzy na ten temat, i przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, KUKE jest upoważniona do wypłaty odszkodowania ubezpieczającemu, jednakże w takim przypadku będzie dochodzić od eksportera regresu w zakresie wypłaconego odszkodowania.

Pliki do pobrania

rekomendacja_rady_oecd.pdf
Rekomendacja Rady OECD w sprawie przekupstwa w kontekście oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych