Polityka informacyjna

§ 1

 1. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE S.A.) realizując misję tworzenia bezpiecznych i stabilnych warunków funkcjonowania polskich przedsiębiorstw poprzez ubezpieczanie transakcji eksportowych i krajowych oraz ułatwianie dostępu do finansowania zewnętrznego dba o pełną transparentność. W tym celu udostępnia zainteresowanym informacje o KUKE S.A. i  zakresie prowadzonej działalności.
 2. KUKE S.A. jest zobowiązana do zachowania tajemnicy ubezpieczeniowej oraz tajemnicy przedsiębiorstwa.
 3. KUKE S.A. udziela odpowiedzi Akcjonariuszom i Klientom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2

KUKE S.A. realizuje politykę informacyjną poprzez:

 1. wypełnianie obowiązków informacyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
 2. udzielanie informacji zainteresowanym o KUKE S.A. i zakresie jej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 3. prowadzenie działań informacyjnych wewnątrz KUKE S.A.

§ 3

KUKE S.A. udostępnia informacje publiczne dotyczące Spółki w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

W celu realizacji polityki informacyjnej w zakresie udzielania informacji o KUKE S.A. i jej działalności Spółka wykorzystuje w szczególności następujące kanały informacyjne i formy komunikacji:

 1. portal internetowy KUKE S.A.;
 2. materiały i informacje dotyczące oferty produktowej;
 3. konferencje i seminaria tematyczne;
 4. konferencje prasowe;
 5. informacje i wywiady w mediach.

§ 5

Zakres informacji, które KUKE S.A. udostępnia na portalu internetowym Spółki, obejmuje w szczególności:

 1. informacje o misji KUKE S.A.;
 2. podstawy prawne działalności KUKE S.A.;
 3. informacje o władzach KUKE S.A.;
 4. strukturę organizacyjną KUKE S.A.;
 5. sprawozdania/ raporty z działalności KUKE S.A.;
 6. informacje i ofertę KUKE S.A. dotyczącą realizacji zadań zleconych oraz działalności własnej KUKE S.A.;
 7. informacje i ofertę KUKE S.A. w zakresie wspierania realizowanych programów rządowych i resortowych;
 8. informacje na temat współpracy międzynarodowej;
 9. informacje wynikające ze stosowania przez KUKE S.A. procedury środowiskowej wynikającej z Rekomendacji rady OECD;
 10. informacje na temat podejmowanych przez KUKE S.A. działań wynikających z Konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych;
 11. informacje o zasadach składania skarg;
 12. aktualności;
 13. informacje prasowe;
 14. konferencje i seminaria organizowane przez KUKE S.A.;
 15. serwis ekonomiczny KUKE S.A.;
 16. informacje kontaktowe (w tym kontakt dla mediów);
 17. Biuletyn Informacji Publicznej w zakresie określonych obowiązków informacyjnych.

§ 6

Politykę informacyjną KUKE S.A. realizują: Prezes Zarządu KUKE S.A., członkowie Zarządu KUKE S.A. w zakresie nadzorowanych obszarów, rzecznik prasowy KUKE S.A., oraz inne komórki organizacyjne KUKE S.A. wytypowane do realizacji polityki informacyjnej w zakresach swoich kompetencji.

§ 7

Polityka informacyjna KUKE S.A. jest przedmiotem okresowego przeglądu przeprowadzanego przez audytora wewnętrznego, co najmniej raz w roku.

§ 8

Funkcja zgodności (COMPLIANCE)

Wszyscy pracownicy KUKE S.A. są zobowiązani do przestrzegania niniejszej Polityki oraz do zapewnienia, że wewnętrzne mechanizmy kontroli istnieją, pozwalając na monitorowanie i ocenę stopnia zgodności podejmowanych działań z obowiązującą Polityką Informacyjną KUKE S.A.

Grudzień 2014 roku.