Ochrona środowiska

Rekomendacja Rady OECD

Realizując postanowienia Rekomendacji Rady OECD w sprawie Wspólnego Podejścia przy analizie środowiskowej i społecznej w kontekście Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych, z dnia 28 czerwca 2012 roku (zmienionej 6 kwietnia 2016 roku), poddajemy projekty inwestycyjne finansowane kredytem o okresie spłaty 2 i więcej lat i ubezpieczane przez nas z gwarancjami Skarbu Państwa procedurze środowiskowej mającej na celu ustalenie ich wpływu na środowisko przyrodnicze i społeczne. Naszym celem jest współpraca z polskimi eksporterami, instytucjami finansującymi polski eksport, jak również ministerstwami i instytucjami publicznymi, której istotnym elementem jest odpowiedzialne podejście do środowiska przy realizacji przedsięwzięć eksportowych.

Uwzględniając odpowiedzialność sponsora/inwestora za ukształtowanie struktury finansowania projektu inwestycyjnego, dokładamy staranności, aby w toku oceny ryzyka związanego z objęciem projektu ochroną ubezpieczeniową zidentyfikować te transakcje, które potencjalnie mogą powodować istotny wpływ na środowisko, a decyzja w sprawie wsparcia tego projektu była podejmowana w kontekście:

  • zrównoważenia pod względem środowiskowym i społecznym,
  • poszanowania praw pracowników i społeczności,
  • dochowania właściwych standardów i dobrych praktyk.

Nasze zobowiązania

Zobowiązujemy się do:

  • poddania przeglądowi wszystkich transakcji objętych oficjalnym wsparciem Skarbu Państwa w formie ubezpieczeń należności o okresie spłaty 2 i więcej lat,
  • zidentyfikowania we współpracy z wnioskodawcami  wpływu transakcji na środowisko przyrodnicze i społeczne, w konsekwencji zaklasyfikowania transakcji eksportowej do jednej z trzech kategorii (A, B, C) w zależności od jej wpływu na środowisko,
  • analizy wyselekcjonowanych transakcji pod kątem ich wpływu na środowisko przez nas zatrudnionego eksperta w tym zakresie, zakładającej m.in. porównanie kryteriów projektu z międzynarodowymi standardami, a w razie potrzeby wypracowania właściwych i skutecznych działań mających na celu uniknięcie, zminimalizowanie lub zrównoważenie niekorzystnego wpływu na środowisko i społeczeństwo,
  • opublikowania na stronach www informacji nt. projektów przyjętych do ubezpieczenia i zaliczonych do kategorii A lub B, w tym danych o rodzaju informacji, na podstawie których dokonana została ocena wpływu projektu na środowisko, danych dotyczących standardów międzynarodowych zastosowanych przy dokonywaniu oceny.

Procedury środowiskowe

Stosowane przez nas procedury środowiskowe są dostosowane do zaleceń OECD z uwzględnieniem specyfiki wynikającej z charakteru i zakresu realizowanych projektów eksportowych. Nasz udział w pracach grupy roboczej działającej przy OECD i zajmującej się tymi zagadnieniami zapewnia również wymianę doświadczeń i informacji z innymi praktykami w tym zakresie podczas regularnych spotkań. Wyniki funkcjonowania procedur podlegają raportowaniu i monitoringowi przez członków OECD, dzięki czemu zapewnia się harmonizację podejścia do indywidualnych projektów. Zarówno polityka, jak i informacje nt. procedury środowiskowej są poddawane przeglądom i w razie potrzeby aktualizowane.

Wraz z wnioskiem o ubezpieczenie kontraktu lub kredytu eksportowego z okresem spłaty 2 i więcej lat eksporter wypełnia kwestionariusz wpływu na środowisko. W zależności od otrzymanych informacji nt. wartości kontraktu, rodzaju przedsięwzięcia, jego lokalizacji, czasu realizacji projektu, branży i potencjalnego wpływu na środowisko przyrodnicze i społeczne, projekty zostają przyporządkowane do jednej z trzech kategorii, tj.:

  • kategoria A – projekty, których realizacja może mieć znaczny, negatywny wpływ na środowisko, w szczególności projekty, które będą realizowane na obszarach wrażliwych lub w ich pobliżu,
  • kategoria B – projekty, których realizacja może mieć negatywny wpływ na środowisko, jednak zdecydowanie mniejszy niż realizacja projektów z kategorii A,
  • kategoria C – projekty, których realizacja ma, co najwyżej, minimalnie negatywny wpływ na środowisko.

Od przypisanej do projektu kategorii zależy zakres obowiązków związanych z kolejnym etapem procedury środowiskowej i społecznej. Stosowane zasady selekcji, klasyfikacji i oceny wniosków są opisane w przewodniku Procedura środowiskowa KUKE S.A. przy ubezpieczaniu kontraktów i kredytów eksportowych z okresem spłaty dwa i więcej lat.

Wytyczne OECD i ONZ

Jednocześnie, mając na uwadze podejmowane przez społeczność międzynarodową działania na rzecz ochrony środowiska i praw człowieka, zachęcamy naszych partnerów i wnioskodawców do odzwierciedlania w swoich strategiach inwestycyjnych Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych oraz Wytycznych ONZ w zakresie biznesu i praw człowieka. Więcej informacji na ten temat jest dostępnych pod adresami:

Dostęp do informacji i przejrzystość procedury środowiskowej

Realizując zasadę dostępu do informacji i przejrzystości procedury środowiskowej, informujemy na naszych stronach o przedsięwzięciach eksportowych przyporządkowanych do klasy A i B, którym udzielono wsparcia oraz o wpływie na środowisko aktualnie rozpatrywanych projektów zaklasyfikowanych do klasy A.

O dodatkowe informacje na temat polityki i procedury środowiskowej, a także w kwestii opublikowanych powyżej projektów, możecie Państwo zwracać się do nas wysyłając zapytanie pod adres:

Pliki do pobrania

rekomendacja_rady_oecd_os.pdf
Rekomendacja Rady OECD w sprawie Wspólnego Podejścia do Ochrony Środowiska w kontekście Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych.
zmieniona_rekomendacja_rady_oecd_os.pdf
Zmieniona Rekomendacja Rady OECD w sprawie Wspólnego Podejścia do Ochrony Środowiska w kontekście Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z 6.04.2016 r.
dyrektywa_parlamentu_europejskiego_os.pdf
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13.12.2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.
lista_przykladowych_projektow_kategorii_a.pdf
Lista przykładowych projektów kategorii A.
kwestionariusz.doc
Kwestionariusz wpływu projektu na środowisko przyrodnicze i społeczne wraz z instrukcją wypełniania.
procedura_srodowiskowa.pdf
Procedura środowiskowa KUKE S.A. przy ubezpieczaniu kontraktów eksportowych z okresem spłaty dwa i więcej lat.