Dobre praktyki ubezpieczeniowe

W naszej działalności stosujemy się do Zasad Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych uchwalonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Zasady te zawierają  pryncypia, jakimi winny kierować się firmy sektora ubezpieczeniowego, będące firmami zaufania społecznego, które prowadzą działalność nie tylko z pełnym poszanowaniem norm etycznych, dobrych obyczajów, ale także z pełną przejrzystością.

Zasady określają relacje zakładu ubezpieczeń z wieloma grupami podmiotów,  m.in. z klientami, pośrednikami ubezpieczeniowymi, organem nadzoru i Rzecznikiem Ubezpieczonych, mediami, a także wzajemne stosunki pomiędzy samymi ubezpieczycielami.

W szczególności, zgodnie z Zasadami, zakłady ubezpieczeń nie stosują nieuzasadnionego różnicowania warunków usług świadczonych na rzecz poszczególnych klientów i zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, udzielają swoim aktualnym i potencjalnym klientom odpowiedzi na kierowane do zakładów ubezpieczeń pytania oraz wyjaśnień o świadczonych przez nie usługach. Zakłady ubezpieczeń skargi na swoją działalność rozpoznają bez zbędnej zwłoki, rzetelnie i w dobrej wierze, odpowiadając na stawiane im zarzuty oraz zmierzają do tego, by termin udzielenia odpowiedzi na skargę nie był dłuższy niż jeden miesiąc.  Zakłady ubezpieczeń dokładają też starań, by rozstrzyganie ich sporów z klientami następowało w trybie ugodowym. W relacjach z organem nadzoru oraz Rzecznikiem Ubezpieczonych zakłady ubezpieczeń stosują zasadę poszanowania i zrozumienia ustawowo określonych zadań tych urzędów. Monitorowaniem sposobu stosowania Zasad przez zakłady ubezpieczeń zajmuje się Rada Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych działająca w PIU.

Pełna treść Zasad znajduje się na stronie internetowej PIU www.piu.org.pl/zasady-dobrych-praktyk.