Informacje dla akcjonariuszy

Zawarcie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy KUKE

31-08-2020

W dniu 12 sierpnia 2020 r. KUKE zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie, tj. podmiotem wybranym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A. w dniu 19 czerwca 2020 r.

W związku z wprowadzeniem obowiązkowej dematerializacji akcji spółek akcyjnych, na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz.1798 z późn. zm.) spółka niebędąca spółką publiczną jest obowiązana do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem, wybranym przez walne zgromadzenie, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2020 poz. 89 t.j.) jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.