Informacje dla akcjonariuszy

Wybór podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy KUKE

24-06-2020

W dniu 19 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A. dokonało wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy KUKE S.A., wybierając Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie.

W związku z wprowadzeniem obowiązkowej dematerializacji akcji spółek akcyjnych, na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz.1798 z późn. zm.) spółka niebędąca spółką publiczną jest obowiązana do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem, wybranym przez walne zgromadzenie, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2020 poz. 89 t.j.) jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.