Informacje dla akcjonariuszy

Podwyższenie kapitału zakładowego KUKE

24-06-2020

W dniu 17 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców, dokonał wpisu zmian Statutu KUKE S.A. wprowadzonych Uchwałami Nr 3 i Nr 4 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A. w dniu 10 kwietnia 2020 r. Zmiany dotyczyły:

  1. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 110 702 900 zł do 135 938 900 zł, tj. o kwotę 25 236 000 zł, poprzez emisję 252.360 akcji imiennych serii R o wartości nominalnej 100 zł każda w drodze subskrypcji prywatnej (zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych) skierowanej do Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy,
  2. w zakresie dostosowującym brzmienie Statutu KUKE S.A. do przepisów ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. 1572 z późn. zm.) zgodnie z dyspozycją ww. ustawy.

W wyniku dokonanych zmian kapitału zakładowego, Akcjonariusze KUKE S.A. dysponują:

  1. Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów - 51,55% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu,
  2. Bank Gospodarstwa Krajowego - 48,45%  kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.