Informacje dla akcjonariuszy

Dematerializacja akcji KUKE

14-10-2020

Drugie wezwanie akcjonariuszy KUKE S.A. do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki pod firmą Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna z siedzibą w  Warszawie przy ul. Kruczej 50 (dalej „Spółka”) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094881, o kapitale zakładowym w wysokości 135 938 900,00 złotych w pełni opłaconym, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) zmienionej ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych odcinków zbiorowych akcji w celu ich dematerializacji.

Odcinki zbiorowe akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00–15.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Wzór pokwitowania stanowi załącznik do niniejszego Wezwania.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy cyfrowe w rejestrze akcjonariuszy, który zstąpi księgę akcyjną.

Niniejsze wezwanie jest drugim* spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

* zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż 2 tygodnie. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.


Informacja dla Akcjonariuszy KUKE S.A.

Zarząd Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (dalej „KUKE S.A.” lub „Spółka”) informuje, że ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), zmieniona ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) - Tarcza Antykryzysowa 3.0, zwana dalej „Ustawą”, wprowadza obowiązkową dematerializację akcji spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych w Polsce.

W związku z powyższym, z dniem 1 marca 2021 roku wygaśnie moc obowiązująca dokumentów akcji/odcinków zbiorowych akcji wydanych przez KUKE S.A. a uzyskają moc prawną wpisy cyfrowe w Rejestrze Akcjonariuszy.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z zapisami Ustawy od 1 marca 2021 roku za Akcjonariusza KUKE S.A. będzie uznany podmiot wpisany do Rejestru Akcjonariuszy.

Rejestr Akcjonariuszy będzie prowadzony przez firmę zewnętrzną, tj. Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie, adres ul. Puławska 15, 02–515 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, wybraną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A. w dniu 19 czerwca 2020 r. spośród podmiotów, które na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, uprawnione są do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Rejestr będzie jawny dla każdego Akcjonariusza i dla Spółki. Wpisów w Rejestrze będzie dokonywał wyłącznie podmiot prowadzący Rejestr, na wniosek uprawnionych podmiotów.

Wpis do Rejestru dokonany będzie na podstawie złożonych przez Akcjonariusza dokumentów akcji/odcinków zbiorowych, dlatego KUKE S.A zobowiązana jest do pięciokrotnego wezwania Akcjonariuszy do złożenia dokumentu akcji. Wezwania dokonywane będą w odstępach czasu nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie, zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. Ustawy.

Po dniu 1 marca 2021 roku dokument akcji przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie przedmiotowej Ustawy (tj. do 1 marca 2026 roku) zachowa wyłącznie moc dowodową w zakresie wykazania przez Akcjonariusza przysługujących mu praw udziałowych wobec spółki.

W dniu 12 sierpnia 2020 r. KUKE S.A. zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie, tj. podmiotem wybranym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A. w dniu 19 czerwca 2020 r.

Planowane działania KUKE S.A. związane z procesem dematerializacji akcji przedstawiają się następująco:

  • 23 września 2020 roku — wysłanie do Akcjonariuszy pierwszego wezwania do złożenia akcji KUKE S.A. w związku z ich dematerializacją i przygotowaniami do wdrożenia Rejestru Akcjonariuszy,
  • 14 października 2020 roku — drugie wezwanie,
  • 04 listopada 2020 roku — trzecie wezwanie,
  • 25 listopada 2020 roku — czwarte wezwanie,
  • 16 grudnia 2020 roku — piąte wezwanie.

Zastrzec jednak należy, że podane powyżej terminy mogą zostać zmienione w związku z przedłużającym się stanem epidemii w Polsce, o czym Spółka będzie informować na bieżąco na stronie internetowej KUKE. 

Zarząd KUKE S.A. informuje ponadto, że na stronie internetowej Spółki funkcjonuje wydzielony obszar „Informacje dla Akcjonariuszy”, w którym publikowane są komunikaty adresowane do Akcjonariuszy. Wszelkie pisma, w tym wezwania do złożenia akcji KUKE S.A., również będą tam dostępne.

Ewentualne pytania prosimy kierować do:

  • Beaty Kuczyńskiej – Głównego Specjalisty w Departamencie Prawnym KUKE, tel. +48 727 481 827, ;
  • Łukasza Smolnego – Dyrektora Departamentu Prawnego KUKE, tel. +48 727 481 828; .

Pliki do pobrania

pokwitowanie_zlozenia_akcji_w_spolce.pdf
Wzór pokwitowania złożenia akcji w Spółce
pko_bp_sa_informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf
Biuro Maklerskie PKO BP - informacja o przetwarzaniu danych osobowych