Polisa indywidualna

„Moja firma realizuje duży kontrakt na dostawę maszyn i obawiam się ryzyka nieotrzymania płatności od zagranicznego odbiorcy.”

Projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym narażone są na wyższe ryzyko finansowe ze względu na znaczną wartość realizowanego kontraktu i często długie terminy płatności. Firmom sprzedającym za granicę dobra kapitałowe, takie jak maszyny, urządzenia, linie technologiczne, środki transportu, czy też realizującym usługi budowlano-montażowe, oferujemy ochronę przed niewypłacalnością kontrahenta lub opóźnieniami w regulowaniu zobowiązań finansowych przez odbiorcę. Nasza ochrona obejmuje również ryzyko nieotrzymania płatności w wyniku nagłych zmian w sytuacji politycznej kraju, z którego pochodzi partner handlowy oraz zdarzeń określanych jako siła wyższa.

Polisa indywidualna – zabezpieczanie krótkoterminowego kontraktu eksportowego

Jakie są warunki współpracy?

 • Odroczony termin płatności za dostarczony towar lub zrealizowaną usługę nie może przekroczyć okresu 2 lat.
 • Polisa może obejmować należności od kontrahenta mającego swoją siedzibę w jednym ze 165 krajów świata, a także od kontrahentów z krajów, które na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej zostały tymczasowo wyłączone z listy krajów o ryzyku rynkowym.
 • Ochrona obejmuje do 95% wartości ubezpieczonych należności, przy czym w przypadku kontrahentów z krajów tymczasowo wyłączonych z listy krajów ryzyka nierynkowego ochrona obejmuje do 90% wartości ubezpieczonych należności.
 • Ubezpieczeniem obejmowane są należności potwierdzone prawidłowo wystawioną fakturą, której płatność została określona w walutach wymienionych w Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego lub złotych polskich.

Zalety ubezpieczenia

 • Zapewniamy ochronę kontraktu od pierwszej wysyłki do ostatniego terminu płatności do wysokości ustalonej w umowie sumy ubezpieczenia, która co do zasady nie może być przez KUKE jednostronnie zmniejszona lub anulowana.
 • Obowiązki eksportera w trakcie trwania umowy ograniczone są do minimum, nie są wymagane regularne deklaracje postępów realizacji transakcji ani zgłoszenia spłat.
 • Zapewniamy eksporterowi, bez dodatkowych opłat, rzetelną ocenę ryzyka i nadzorowanie sytuacji finansowej kontrahenta w trakcie realizacji kontraktu.
 • Odszkodowanie wypłacane jest w walucie kontraktu eksportowego, co ogranicza ryzyko kursowe.
 • Wypłata odszkodowania jest gwarantowana przez Skarb Państwa.

Pozostałe informacje

 • Aktualnie w ramach polisy indywidualnej istnieje możliwość ubezpieczania należności od kontrahentów z krajów, które zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej obecnie znajdują się na liście krajów o ryzyku tymczasowo nierynkowym.
 • Kredyt kupiecki dotyczący ubezpieczenia należności od kontrahentów w ramach ryzyka tymczasowo nierynkowego nie może wykraczać poza 180 dzień od dnia przywrócenia państwa przez Komisję Europejską na listę państw o ryzyku rynkowym, tzn. w aktualnym stanie prawnym może obowiązywać maksymalnie do 29.06.2022 r.

Pliki do pobrania

wniosek_polisa_indywidualna.pdf
Wniosek o ubezpieczenie
zalacznik_wniosek_polisa_indywidualna.pdf
Oświadczenie o niepopełnieniu przestępstwa przekupstwa osoby pełniącej funkcję publiczną w państwie obcym
owu_polisa_indywidulna.pdf
Ogólne warunki ubezpieczenia
owu_polisa_indywidualna_ryzyko_tymczasowo_nierynkowe.pdf
Ogólne warunki ubezpieczenia (ryzyko tymczasowo nierynkowe)
polisa_indywidualna_lista_krajow.pdf
Lista krajów obejmowanych ochroną ubezpieczeniową