KUKE GAP EX i KUKE GAP EX+

„Limity kredytowe przyznane przez mojego ubezpieczyciela są niewystarczające abym mógł skutecznie rozwijać sprzedaż eksportową.”

Nowe rozwiązanie oferowane przez KUKE jest odpowiedzią na problemy eksporterów związane z brakiem płynności finansowej w czasach pandemii COVID-19. Pozwala ono firmom utrzymać lub zwiększyć sprzedaż do kontrahentów z państw Unii Europejskiej oraz innych kluczowych rynków eksportowych.

Dla kogo?

KUKE GAP EX to rozwiązanie skierowane do firm mających polisę ubezpieczenia należności, dla których obecne limity są niewystarczające, aby prowadzić efektywną sprzedaż eksportową.

KUKE GAP EX+ kierujemy do przedsiębiorców, którym ubezpieczyciel odmówił przyznania lub anulował przyznane im limity.

Co zyskujesz?

Możesz utrzymać lub zwiększyć sprzedaż do Twoich kluczowych kontrahentów zagranicznych, dla których obecna ochrona ubezpieczeniowa oferowana przez Twojego ubezpieczyciela należności jest niewystarczająca.
Poprawę płynności finansowej Twojej firmy. Dzięki przychodom ze sprzedaży eksportowej będziesz mógł regulować zobowiązania wobec swoich dostawców lub innych partnerów biznesowych. Ubezpieczenie może też posłużyć jako zabezpieczenie faktoringu lub kredytu obrotowego.
Ubezpieczenie należności od kontrahentów ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej (z wyjątkiem Polski) oraz Australii, Islandii, Japonii, Kanady, Norwegii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
Najszerszy na rynku zakres ochrony ubezpieczeniowej (KUKE GAP EX+): ubezpieczenie ryzyka handlowego, ryzyka politycznego, siły wyższej, w tym ryzyka pandemii, a także braku płatności przez podmiot publiczny.
Utrzymanie dobrych relacji biznesowych z Twoimi  kluczowymi odbiorcami, którzy znajdują się w przejściowych kłopotach finansowych.
Proste zasady naliczania składki. Składka naliczana jest miesięcznie od kwoty przyznanego limitu kredytowego.
Łatwą obsługę polisy. Nie wymagamy cyklicznych zgłoszeń obrotów, a pozostałe formalności zostały ograniczone do minimum.
Wygodny sposób zawarcia i obsługi umowy.  Zawarcie umowy i zarządzanie nią będzie odbywać się w formie elektronicznej.
Bezpłatną ocenę ryzyka sytuacji finansowej kontrahenta w trakcie realizacji umowy sprzedaży.

Jakie kraje obejmuje ubezpieczenie?

Australia Hiszpania Nowa Zelandia
Austria Holandia Portugalia
Belgia Irlandia Rumunia
Bułgaria Islandia Słowacja
Chorwacja Japonia Słowenia
Cypr Kanada Stany Zjednoczone
Czechy Litwa Szwajcaria
Dania Luksemburg Szwecja
Estonia Łotwa Węgry
Finlandia Malta Wielka Brytania
Francja Niemcy Włochy
Grecja Norwegia  

Jakie są warunki współpracy?

KUKE GAP EX

 • Wartość limitu KUKE GAP EX dla danego kontrahenta nie może przekraczać wysokości limitu przyznanego przez ubezpieczyciela podstawowego i kwoty 5 mln zł.
 • KUKE przeprowadza ocenę ryzyka kontrahenta zgłoszonego do ubezpieczenia i na tej podstawie przyznaje limit KUKE GAP EX.
 • Maksymalny termin płatności, waluta i okres obowiązywania limitu KUKE GAP EX są takie same jak w przypadku limitu przyznanego przez podstawowego ubezpieczyciela. Zmiana tych parametrów przez podstawowego ubezpieczyciela automatycznie zmienia parametry limitu KUKE GAP EX.
 • Obniżenie limitu przez podstawowego ubezpieczyciela powoduje obniżenie odpowiedzialności KUKE w ramach limitu KUKE GAP EX.
 • Ochrona ubezpieczeniowa KUKE GAP EX wygasa z datą anulowania limitu przyznanego przez podstawowego ubezpieczyciela lub z datą rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy ubezpieczenia należności u podstawowego ubezpieczyciela.
 • Twój udział własny w szkodzie wynosi 5 proc.

KUKE GAP EX+

 • Możesz ubiegać się o limit KUKE GAP EX+, jeżeli w 2020 roku lub później otrzymałeś od swojego ubezpieczyciela odmowę ustalenia limitu dla kontrahenta lub obowiązujący dotychczas limit został anulowany.
 • Twój kontrahent musi spełniać poniższe kryteria:
  • prowadzi działalność gospodarczą od co najmniej 2 lat (licząc wstecz od dnia wniosku o przyznanie limitu KUKE GAP EX+),
  • nie toczą się wobec niego postępowania upadłościowe,
 • Maksymalna wysokość limitu KUKE GAP EX+ wynosi 500 000 zł.
 • Okres obowiązywania limitu KUKE GAP EX+ to 90 dni.
 • Maksymalny okres kredytu kupieckiego określa KUKE.
 • KUKE przeprowadza ocenę ryzyka kontrahenta zgłoszonego do ubezpieczenia i na tej podstawie przyznaje limit KUKE GAP EX+.
 • Twój udział własny w szkodzie wynosi 10 proc.

Pozostałe informacje

Zasady ubezpieczenia ww. produktów zgodne są z Komunikatem Komisji Europejskiej dotyczącym włączenia ww. krajów o ryzyku rynkowym do krajów o ryzyku tymczasowo nierynkowym do 31.12.2021 r. To oznacza, że umowę ubezpieczenia KUKE GAP EX i KUKE GAP EX+ można zawrzeć najpóźniej z dniem 31.12.2021 r., ale limit kredytowy w ramach tych produktów może obowiązywać nawet do 29 czerwca 2022 r. Wszelkie należności dotyczące dostaw zrealizowanych do dnia 29 czerwca 2022 r. będą objęte ochroną ubezpieczeniową, mimo, że ich termin płatności jeszcze nie upłynął.


Przeczytaj jak ubezpieczenie KUKE GAP EX pomogło firmom: 

KUKE GAP EX pomaga krakowskiej firmie wykorzystać eksportową szansę

UMC Poland zabezpiecza eksport w czasie pandemii dzięki KUKE GAP EX

Pliki do pobrania

wniosek_kuke_gap_ex.pdf
Wniosek o ubezpieczenie krótkoterminowych należności eksportowych KUKE GAP EX i KUKE GAP EX+
zalacznik_wniosek_kuke_gap_ex_informacja_o_kontrahencie.pdf
Załącznik do wniosku o ubezpieczenie - informacja o kontrahencie
zbiorcza_informacja_o_kontrahentach_kuke_gap.xlsx
Zbiorcza informacja o kontrahentach zgłaszanych do ubezpieczenia
owu_kuke_gap_ex_2020.pdf
Ogólne warunki gwarantowanego przez Skarb Państwa ubezpieczenia krótkoterminowych należności eksportowych KUKE GAP EX i KUKE AP EX+
kuke_gap_ex_one_pager.pdf
Broszura informacyjna o KUKE GAP EX i KUKE GAP EX+