Poradnik

Jeżeli jesteś krajowym przedsiębiorcą i uważasz, że ubezpieczenie należności z tytułu kontraktu w schemacie kredytu dostawcy może być pomocny w rozwijaniu prowadzonej przez Ciebie działalności, chcielibyśmy przybliżyć Ci w jaki sposób możesz we współpracy z KUKE doprowadzić do uzyskania ochrony ubezpieczeniowej dla swoich należności wynikających z kontraktów eksportowych realizowanych na warunkach kredytu kupieckiego z okresem spłaty dwóch i więcej lat.

1.

Punktem wyjścia jest dla Ciebie nawiązanie kontaktu z dedykowanym Opiekunem: . W trakcie rozmowy telefonicznej, bądź wymiany maili zostaniesz poproszony(-a) o przedstawienie głównych założeń planowanej do realizacji transakcji eksportowej. Po wstępnym kontakcie, o ile uznasz to za niezbędne, możemy się również w miarę możliwości umówić na spotkanie.

2.

Uzyskane informacje pozwolą nam na przekazanie Ci wstępnej informacji na temat możliwości ubezpieczenia transakcji jak również skalkulowania szacunkowego kosztu ubezpieczenia tj. wyrażonej procentowo stawki ubezpieczeniowej wg której wyliczana jest kwota składki za cały okres ubezpieczenia. Przybliżoną stawkę ubezpieczeniową możesz wyliczyć także samodzielnie korzystając z kalkulatora. Pamiętać przy tym należy, iż ostateczna wysokość stawki ubezpieczeniowej jest weryfikowana przez KUKE na etapie decyzji o ubezpieczeniu transakcji. Wartość którą możesz uzyskać z kalkulatora  nie będzie z reguły ostateczna, ze względu na rozmaite parametry, które muszą zostać wzięte pod uwagę w toku kalkulacji stawki.

3.

Na każdym etapie niezbędne jest zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczeń dedykowanymi do tego produktu.

4.

Twoja transakcja powinna spełniać poniższe podstawowe warunki ubezpieczenia:

  • eksportowany towar lub usługa musi spełniać warunek polskości
  • koszty lokalne tj. koszty ponoszone przez Twoją Spółkę w związku z realizacją kontraktu na rzecz dostawców i usługodawców oraz pracowników mających siedzibę w kraju importera oraz organów władzy publicznej kraju importera mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową do wysokości 30% wartości eksportu (wartość eksportu = wartość kontraktu eksportowego – wartość części lokalnej),
  • kontrakt eksportowy powinien przewidywać min. 15% zaliczki,
  • odroczona należność tj. wartości kontraktu pomniejszona o zaliczkę powinna być spłacana  w równych i regularnych ratach nie rzadziej niż co 6 miesięcy (np. miesięcznych, kwartalnych, półrocznych) wraz z odsetkami z tytułu odroczenia należności (o ile występują).

5.

Jeżeli uznasz, po uzyskanych wyjaśnieniach, że produkt może być dla Ciebie pomocny i chcesz zawrzeć umowę ubezpieczenia, powinieneś(-nnaś) wypełnić wniosek o ubezpieczenie oraz załączniki i taki pakiet przesłać do KUKE. Przy wypełnianiu wniosku możesz skorzystać z pomocy Opiekuna. Jeżeli uważasz, że będzie to dla Ciebie pomocne możesz przesłać wniosek w wersji do edycji tak abyśmy mogli wspólnie z Tobą nanieść niezbędne korekty/uzupełnienia. Należy podkreślić, że wniosek może również zostać przesłany w pierwszej kolejności pocztą elektroniczną jako skan a następnie oryginał pocztą. Pamiętać należy, że za złożenie i rozpatrzenie wniosku o ubezpieczenie nie pobieramy opłat.

6.

Po złożeniu, wypełnionego samodzielnie lub we współpracy ze Opiekunem wniosku, zostanie przydzielony do Twojej sprawy Analityk, który będzie zajmował się oceną ryzyka zgłoszonej do ubezpieczenia transakcji i do którego otrzymasz bezpośredni kontakt.

7.

W trakcie oceny ryzyka Analityk może występować do Ciebie z prośbą o przedstawienie dodatkowych dokumentów i informacji dotyczących transakcji, w tym standardowych takich jak np. sprawozdania finansowe Twojej Spółki i Twojego dłużnika, dane rejestrowe, zaświadczenia o braku zaległości wobec władz skarbowych i ubezpieczeń społecznych, zaświadczenia banków obsługujących dłużnika jak również innych dokumentów i informacji w zależności od specyfiki transakcji.

8.

Po zakończeniu oceny ryzyka transakcji jest podejmowana decyzja co do objęcia ochroną ubezpieczeniową zgłoszonej we wniosku transakcji. Większość decyzji jest podejmowana w ramach KUKE. Niemniej jednak, zdarzają się również transakcje co do których, ze względu na kwotę lub zakres ryzyka, decyzja dotycząca ubezpieczenia jest podejmowana przez międzyministerialny Komitet Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, którego posiedzenia odbywają się z zasady raz w miesiącu. O skierowaniu materiału do rozpatrzenia przez w/w Komitet zostaniesz również poinformowany.

9.

Po podjęciu pozytywnej decyzji dotyczącej ubezpieczenia transakcji możemy od razu zawrzeć z Twoją Spółką umowę ubezpieczenia, o ile masz już podpisany kontrakt lub promesę ubezpieczenia ważną maksymalnie 6 miesięcy w przypadku, gdy potrzebujesz jeszcze czasu na sfinalizowanie wszystkich kwestii związanych z zawarciem kontraktu eksportowego.

10.

Wraz z zawarciem umowy ubezpieczenia wymagana jest zapłata składki ubezpieczeniowej jednorazowo za cały okres ubezpieczenia. O ile nie będzie zmian w parametrach transakcji w trakcie trwania umowy ubezpieczenia stawka i składka ubezpieczeniowa pozostanie niezmienna w całym okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Poza składką ubezpieczeniową mogą być naliczane opłaty administracyjne wynikające ze zmian wprowadzanych do umowy ubezpieczenia. Aktualnie są to opłaty w wysokości min. 100 EUR i max. 2000 EUR.

11.

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta korespondencyjnie lub w trakcie bezpośredniego spotkania.