Kredyt dostawcy

„Moja firma realizuje duży kontrakt na dostawę maszyn i obawiam się ryzyka nieotrzymania płatności od zagranicznego odbiorcy.”

Projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym narażone są na wyższe ryzyko finansowe ze względu na znaczną wartość realizowanego kontraktu i często długie terminy płatności. Firmom sprzedającym za granicę dobra kapitałowe, takie jak maszyny, urządzenia, linie technologiczne, środki transportu, czy też realizującym usługi budowlano-montażowe, oferujemy ochronę przed niewypłacalnością kontrahenta lub opóźnieniami w regulowaniu zobowiązań finansowych przez odbiorcę. Nasza ochrona obejmuje również ryzyko nieotrzymania płatności w wyniku nagłych zmian w sytuacji politycznej kraju, z którego pochodzi partner handlowy oraz zdarzeń określanych jako siła wyższa.

Ubezpieczenie kredytu dostawcy – zabezpieczenie średnio- i długoterminowego kontraktu eksportowego

Jak to działa?

Jeżeli jesteś krajowym przedsiębiorcą i uważasz, że ubezpieczenie należności z tytułu kontraktu w schemacie kredytu dostawcy może być pomocny w rozwijaniu prowadzonej przez Ciebie działalności, chcielibyśmy przybliżyć Ci w jaki sposób możesz we współpracy z KUKE doprowadzić do uzyskania ochrony ubezpieczeniowej dla swoich należności wynikających z kontraktów eksportowych realizowanych na warunkach kredytu kupieckiego z okresem spłaty dwa i więcej lat. Sprawdź nasz poradnik.

Jakie są warunki współpracy?

  • Odroczony termin płatności za dostarczony towar lub zrealizowaną usługę wynosi 2 lub więcej lat.
  • Ochrona może dotyczyć blisko 200 krajów świata, zgodnie z aktualną polityką udzielania ochrony ubezpieczeniowej z wsparciem Skarbu Państwa.
  • Jesteśmy zobowiązani stosować stawki za ubezpieczenie zharmonizowane z systemami stawek obowiązującymi w krajach OECD, które przystąpiły do tzw. Konsensusu OECD. Szacunkową stawkę i składkę można wyliczyc za pomocą kalkulatora.

Zalety ubezpieczenia

  • Minimalizujemy ryzyko utraty należności oraz zapewnia dokonanie oceny ryzyka kredytowego przez kontrahenta.
  • Chronimy przed zerwaniem kontraktu przez kontrahenta na etapie produkcji, jak i brakiem zapłaty po dostawie.
  • Odszkodowanie może być wypłacone w walucie kontraktu eksportowego.
  • Wypłata odszkodowania jest gwarantowana przez Skarb Państwa.
  • Zapewniamy warunki ubezpieczenia dostosowane do międzynarodowych standardów określonych przez OECD oraz Unię Europejską.

Pliki do pobrania

kredyt_dostawcy_zalacznik_nr_1.docx
Załącznik nr 1 do wniosku o ubezpieczenie
kredyt_dostawcy_zalacznik_nr_2.docx
Załącznik nr 2 do wniosku o ubezpieczenie
owu_kredyt_dostawcy_kontrahent_prywatny.pdf
Ogólne warunki ubezpieczenia (kontrahent prywatny)
owu_kredyt_dostawcy_kontrahent_publiczny.pdf
Ogólne warunki ubezpieczenia (kontrahent publiczny)