Ubezpieczenie inwestycji za granicą Ubezpieczenie inwestycji za granicą

„Zamierzam inwestować za granicą, ale obawiam się wpływu ryzyka politycznego na mój biznes.”

Nabycie przedsiębiorstwa, rozpoczęcie produkcji za granicą, czy otwarcie firmy dystrybucyjnej są często spotykanymi sposobami na zdobycie nowego rynku i zwiększenie sprzedaży. Ryzykiem, jakie może się wtedy pojawić są nieoczekiwane zdarzenia o charakterze politycznym w kraju, gdzie realizowana jest inwestycja. Może to być na przykład zmiana przepisów prawnych, które dotyczą prowadzonego biznesu – ryzyko występujące nawet w krajach Unii Europejskiej. Nasze ubezpieczenie chroni Twoją firmę przed tymi ryzykami.

Ryzyko polityczne

Twoja firma planuje rozpocząć działalność gospodarczą za granicą. Wiesz jakie są możliwości rynku, na którym zamierzasz zainwestować i jesteś gotów ponieść pewne ryzyko inwestycyjne, ale obawiasz się ryzyka poza Twoją kontrolą. Oferowana przez nas ochrona ubezpieczeniowa obejmuje straty poniesione w związku z realizacją inwestycji bezpośredniej za granicą będące następstwem zdażeń określanych jako ryzyko polityczne, takich jak np.:

 • decyzje w formie interwencji rządu, uniemożliwiające realizację inwestycji,
 • ogłoszenie powszechnego moratorium płatniczego,
 • decyzje dotyczące  ograniczeń w handlu polegające na zakazie wywozu,
 • uniemożliwienie transferu należności (np. dywidendy),
 • całkowite pozbawienie możliwości wykonywania praw związanych z inwestycją.

Odszkodowanie wypłacane jest również jeżeli inwestycja zostanie zniszczona w wyniku działania siły wyższej np. trzęsienia ziemi, powodzi, pożaru lub wojny.

Jakie inwestycje ubezpieczamy?

Ubezpieczamy inwestycje:

 • nowe,
 • długoterminowe,
 • realizowane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w kraju inwestycji w chwili dokonania inwestycji.

Ubezpieczenie obejmuje inwestycje bezpośrednie za granicą rozumiane jako:

 • nabycie zagranicznego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
 • utworzenie i prowadzenie przedsiębiorstwa za granicą (także oddziału lub przedstawicielstwa),
 • dokonywanie nakładów na rozszerzenie działalności istniejącego przedsiębiorstwa,
 • dokonywanie dopłat oraz udzielanie pożyczek przez wspólników,
 • nabycie nieruchomości oraz innych aktywach trwałych.

Co ubezpieczamy w ramach inwestycji?

Ubezpieczamy wniesione przez inwestora nakłady pieniężne, rzeczowe lub w postaci wartości niematerialnych i prawnych.

Zalety ubezpieczenia inwestycji za granicą

 • Chroni inwestycję przed ryzykiem politycznym występującym w kraju inwestycji.
 • Zapewnia odszkodowanie, które pozwala odzyskać zainwestowane środki.
 • Wypłata odszkodowania jest gwarantowana przez Skarb Państwa.
 • Ochrona ubezpieczeniowa może dotyczyć blisko 200 krajów na świecie (zgodnie z aktualną polityką udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze wsparciem Skarbu Państwa).
 • Ubezpieczenie obejmuje okres inwestycji nawet do 15 lat.
 • Pokrycie ubezpieczeniem wynosi do 90% wartości inwestycji.