Gwarancje kontraktowe Gwarancje kontraktowe

„Mój kontrahent wymaga ode mnie przedłożenia gwarancji jako zabezpieczenie realizacji kontraktu.”

Gwarancje kontraktowe są powszechnym sposobem zabezpieczenia realizacji umów. Podmiot zlecający dostarczenie towarów lub wykonanie usługi może żądać od Twojej firmy wniesienia określonego zabezpieczenia finansowego jeszcze przed podpisaniem umowy, na wypadek, gdyby nie została ona spełniona, nie dochowany został termin jej realizacji czy jakość towaru lub usługi była niezgodna z ustaleniami.

Kiedy warto skorzystać z gwarancji kontraktowych?

Dla firmy podejmującej się wykonać umowę, oczekiwanie złożenia zabezpieczenia finansowego kontrahentowi może stanowić problem. Po pierwsze, dlatego, że gotówka, którą mógłby inwestować w rozwój własnego przedsiębiorstwa zostaje zablokowana. Po drugie, kilka zleceń jakie firma mogłaby otrzymać w tym samym momencie może spowodować konieczność zsumowania kwot zabezpieczeń, a w przypadku ograniczonych środków finansowych spółki, może wręcz ograniczyć przyjęcie większej ilości zleceń lub uniemożliwić wykonanie zleceń już przyjętych.

Sposobem rozwiązania tej sytuacji jest gwarancja ubezpieczeniowa. Gwarancja ubezpieczeniowa to pisemne zobowiązanie ubezpieczyciela do wypłaty określonej kwoty na rzecz beneficjenta gwarancji, na wypadek gdy wykonawca kontraktu nie spełni swoich zobowiązań wobec beneficjenta gwarancji.

Zabezpieczenie realizacji każdego etapu kontraktu

Cały proces realizacji kontraktu czy inwestycji może być skutecznie zabezpieczony gwarancjami. Kontrahent będący inwestorem ma wówczas pewność, że gwarancje zostaną uruchomione w przypadku, gdy zleceniobiorca nie wykona prac zgodnie z umową.

Wykonawca kontraktu przedkładając gwarancję ubezpieczeniową KUKE potwierdza swoją zdolność do realizacji kontraktu, gdyż ubezpieczyciel sprawdził kondycję finansową firmy, która podejmuje się wypełnienia kontraktu
.

Gwarancja zapłaty wadium

Gwarancja umożliwia przedsiębiorcy uczestnictwo w przetargu bez angażowania własnych pieniędzy. Zastępuje wadium gotówkowe, które należy wpłacić w przypadku udziału w przetargu. Wydając beneficjentowi gwarancję, KUKE zobowiązuje się do wypłaty kwoty w niej wskazanej w przypadku, gdyby przedsiębiorca, który wygrał przetarg odmówił podpisania kontraktu na warunkach oferty lub w inny sposób nie wykonał zobowiązań wynikających z przetargu.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu

Udzielana jest na wniosek przedsiębiorcy, który wygrał przetarg zabezpieczony gwarancją KUKE i zobowiązany jest do przedstawienia zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Gwarancja jest zobowiązaniem KUKE do wypłaty wskazanej w niej kwoty beneficjentowi, w przypadku, gdyby przedsiębiorca nie wykonał lub nieprawidłowo wykonał kontrakt i odmówił naprawienia szkody.

Gwarancja zwrotu zaliczki

Może być udzielona na wniosek przedsiębiorcy, który zgodnie z umową zawartą z beneficjentem otrzymał zaliczkę na jej realizację. Gwarancja jest zobowiązaniem KUKE do wypłaty wskazanej w niej kwoty beneficjentowi, w przypadku, gdyby przedsiębiorca nie wykonał umowy i nie zwrócił w wyznaczonym terminie zaliczki.

Gwarancja usunięcia wad i usterek

Udzielana jest na wniosek przedsiębiorcy i stanowi zobowiązanie KUKE do wypłaty wskazanej w niej kwoty beneficjentowi, w przypadku, gdyby przedsiębiorca nie wykonał lub nienależycie wykonał wynikające z umowy obowiązki z tytułu usunięcia wad i usterek ujawnionych po zakończeniu jej realizacji.

Zalety gwarancji kontraktowych

  • Zabezpieczają różnego rodzaju kontrakty krajowe i eksportowe.
  • Podnoszą wiarygodność przedsiębiorstwa wykonawcy w oczach kontrahenta.
  • Pozwalają uniknąć angażowania własnych środków pieniężnych przez wykonawcę.
  • Zwalniają wykonawcę ze stosowania innych zabezpieczeń realizacji kontraktu.
  • Zapewniają niezależność finansową od banków i w odróżnieniu od gwarancji bankowych nie obciążają linii kredytowej przedsiębiorcy.
  • Dają pewność, że w przypadku naruszenia warunków kontraktu przez wykonawcę, kontrahent otrzyma szybko kwotę stanowiącą zabezpieczenie kontraktu.

Pliki do pobrania

wniosek_o_zawarcie_umowy_generalnej.docx
Wniosek o zawarcie umowy generalnej
wniosek_o_udzielenie_gwarancji_ubezpieczeniowej.docx
Wniosek o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej
informacja_wlasna_o_wnioskodawcy_konsorcjancie_poreczycielu.docx
Informacja własna o wnioskodawcy / konsorcjancie / poręczycielu
oswiadczenie_majatkowe_osoby_fizycznej.docx
Oświadczenie o stanie majątkowym osoby fizycznej
wniosek_o_zawarcie_umowy_generalnej_gsp.docx
Wniosek o zawarcie umowy generalnej (gwarancje gwarantowane przez Skarb Państwa)
zlecenie_udzielenia_gwarancji_gsp.docx
Zlecenie udzielenia gwarancji gwarantowanej przez Skarb Państwa dot. kontraktu eksportowego