Gwarancja spłaty kredytu krótkoterminowego Gwarancja spłaty kredytu krótkoterminowego

„Aby uzyskać kredyt na realizację kontraktu eksportowego potrzebuję gwarancji, która będzie stanowiła zabezpieczenie dla banku.”

Udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej KUKE stanowi warunek uzyskania przez eksportera kredytu bankowego na sfinansowanie kontraktu eksportowego. Nasza gwarancja zabezpiecza ryzyko banku związane z udzieleniem kredytu.

Jakie są warunki współpracy?

  • Gwarancja udzielana jest na zlecenie krajowego eksportera na rzecz banku finansującego kontrakt eksportowy. Więcej informacji na temat kredytu na prefinansowanie eksportu.
  • Eksportowany towar lub realizowana usługa muszą spełniać warunek polskości.
  • Kredyt udzielny przez bank nie może przekraczać okresu 2 lat (licząc łącznie okres wypłat i okres spłaty kredytu).
  • Gwarancja zabezpiecza terminową spłatę krótkoterminowego kredytu udzielonego na realizację kontraktu eksportowego, w przypadku, gdyby eksporter nie spłacił w wymaganym terminie części lub całości kredytu wraz z odsetkami, prowizjami oraz innymi należnościami wynikającymi z umowy kredytowej.

Zalety gwarancji dotyczącej spłaty krótkoterminowego kredytu finansującego kontrakt eksportowy

  • Umożliwia eksporterowi uzyskanie krótkoterminowego finansowania na realizację kontraktu eksportowego.
  • Nasza gwarancja stanowi uznaną przez bank formę zabezpieczenia spłaty kredytu - gwarancja jest nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie.
  • Oferujemy możliwość udzielenia gwarancji do 80% kwoty zobowiązania eksportera wobec banku.

Pliki do pobrania

zlecenie_udzielenia_gwarancji.docx
Zlecenie udzielenia gwarancji dotyczącej spłaty krótkoterminowych kredytów finansujących kontrakty eksportowe