Kredyt dla nabywcy

Ubezpieczenie kredytu dla nabywcy

Oferowane przez KUKE ubezpieczenie kredytu dla nabywcy skierowane jest do banków finansujących kontrakty eksportowe o charakterze inwestycyjnym. Nasze ubezpieczenie zabezpiecza bank przed brakiem spłaty kredytu lub opóźnień w płatnościach będących następstwem urzeczywistnienia się ryzyka handlowego lub ryzyka politycznego.

Jakie są warunki współpracy?

 • Ubezpieczenie dostępne jest dla polskich lub zagranicznych banków finansujących kontrakty eksportowe realizowane przez polskich eksporterów (firmy z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
 • Eksportowany towar lub realizowana usługa muszą spełniać warunek polskości.
 • Finansowane kontrakty powinny dotyczyć towarów i usług o charakterze inwestycyjnym (maszyn, urządzeń, linii technologicznych, środków transportu, usług budowlanych itp.).
 • Przedmiotem ubezpieczenia jest kredyt (wraz z odsetkami) o okresie spłaty 2 lub więcej lat udostępniony przez bank finansujący zagranicznemu kontrahentowi polskiego eksportera, lub jego bankowi, z przeznaczeniem na finansowanie konkretnego kontraktu eksportowego. Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte również prowizje bankowe oraz kredyt na finansowanie składki ubezpieczeniowej.
 • Jesteśmy zobowiązani stosować stawki za ubezpieczenie zharmonizowane z systemami stawek obowiązującymi w krajach OECD, które przystąpiły do tzw. Konsensusu OECD. Szacunkową stawkę i składkę można wyliczyc za pomocą kalkulatora.

Jak działa ubezpieczenie kredytu dla nabywcy?

Bank eksportera udziela kredyt wskazanemu importerowi na zakup towarów lub usług realizowanych w ramach kontraktu eksportowego. Transze kredytu są wypłacane na rzecz polskiego eksportera, po przedstawieniu z góry określonych dokumentów potwierdzających realizację zobowiązań kontraktowych. Następnie kredyt, po zakończeniu realizacji dostaw lub usług, jest spłacany przez importera z wydłużonym terminem spłaty. Maksymalny, dopuszczalny okres spłaty zależy od rodzaju projektu finansowanego z ubezpieczeniem. Średnio wynosi on 5-10 lat.

Schemat ubezpieczenia transakcji eksportowej z udziałem banku importera

 

Schemat ubezpieczenia transakcji eksportowej bez udziału banku importera


 

Zalety ubezpieczenia kredytu dla nabywcy

 • Umożliwiamy bezpieczne finansowanie przez bank kontraktu eksportowego kredytem z okresem spłaty 2 i więcej lat.
 • Ochrona dotyczyć może blisko 200 krajów świata, zgodnie z aktualną polityką udzielania ochrony ubezpieczeniowej z wsparciem Skarbu Państwa.
 • Promesa ubezpieczenia na okres 6 miesięcy.
 • Wypłata odszkodowania w walucie umowy kredytowej.
 • Wypłata odszkodowania jest gwarantowana przez Skarb Państwa.
 • Polisa ubezpieczeniowa stanowi zabezpieczenie uprawniające banki do pomniejszania podstawy tworzenia rezerw celowych dla określonej umowy do 100% sumy ubezpieczenia.
 • Umożliwiamy ubezpieczenie międzynarodowych projektów eksportowych realizowanych przez eksporterów z kilku krajów w ramach jednej polisy.
 • Ułatwiamy dostęp do Programu DOKE prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
 • Umożliwiamy ubezpieczenie ryzyka na etapie produkcji.
 • Zapewniamy warunki ubezpieczenia dostosowane do międzynarodowych standardów określonych przez OECD oraz Unię Europejską.

Pliki do pobrania

kredyt_dla_nabywcy_zalacznik_nr_1.docx
Załącznik nr 1 do wniosku o ubezpieczenie
kredyt_dla_nabywcy_zalacznik_nr_2.docx
Załącznik nr 2 do wniosku o ubezpieczenie
kredyt_dla_nabywcy_zalacznik_nr_3.docx
Załącznik nr 3 do wniosku o ubezpieczenie
owu_kredyt_dla_nabywcy_kredytobiorca_prywatny.pdf
Ogólne warunki ubezpieczenia (kredytobiorca prywatny)
owu_kredyt_dla_nabywcy_kredytobiorca_publiczny.pdf
Ogólne warunki ubezpieczenia (kredytobiorca publiczny)