Gwarancje dla akredytyw

Gwarancje dotyczące akredytyw dokumentowych otwieranych przez zagraniczne banki

Bankom potwierdzającym, dyskontującym lub postfinansującym akredytywy otwarte przez zagraniczne banki oferujemy gwarancje zabezpieczające otrzymanie przysługujących im należności. Dzięki naszym gwarancjom i przejęciu ryzyka transakcji instytucje finansowe mogą dalej wspierać swoich klientów w ich działalności eksportowej.

Jakie są warunki współpracy?

  • Ochrona obejmuje szeroką listę krajów z wyłączeniem krajów należących do Unii Europejskiej, Australii, Kanady, Islandii, Japonii, Nowej Zelandii, Norwegii, Szwajcarii oraz USA.
  • Gwarancje obejmują szkody, które poniósł ich beneficjent, na skutek niewywiązania się z zobowiązań przez dłużnika, w przewidzianym w warunkach akredytywy lub umowie postfinansowania terminie płatności, gdy brak zapłaty spowodowany jest urzeczywistnieniem się ryzyka handlowego lub ryzyka politycznego.
  • Kredyt udzielony przez bank na zapłatę należności wynikających z akredytywy na rzecz banku importera nie może przekroczyć 2 lat. W przypadku towarów rolnych, zgodnie z klasyfikacją WTO, maksymalny odroczony termin płatności wynosi 540 dni.
  • Beneficjentami akredytyw mogą być nie tylko krajowi eksporterzy, ale również ich zagraniczne spółki zależne.

Zalety gwarancji zapłaty należności związanych z akredytywami

  • Ograniczenie ryzyka banków związanego z finansowaniem krótkoterminowym.
  • Możliwość udzielenia gwarancji do 100% kwoty zabezpieczonej należności banku.
  • Szybka procedura wystawienia gwarancji - gwarancje są udzielane w ramach uprzednio ustalonych przez KUKE limitów na poszczególne banki.
  • Gwarancje są nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie.

Pliki do pobrania

owu_gwarancje_akredytywy.pdf
Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowych zapłaty należności związanych z akredytywami