Majątek Majątek

Struktura aktywów 2017 (w tys. zł) 2018 (w tys. zł)
Aktywa, w tym 338 297 339 223
Wartości niematerialne i prawne 507 799
Lokaty 237 952 258 084
Należności 48 651 55 336
Rzeczowe składniki aktywów 1 303 3 019
Środki pieniężne 41 785 11 012
Rozliczenia międzyokresowe 8 099 10 971

 

Wybrane elementy pasywów 2017 (w tys. zł) 2018 (w tys. zł)
Kapitał własny 211 553 213 373
Wynik finansowy netto 545 2 084
Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne 70 209 47 972

Wytworzone przez: Dominik Więcław 22.05.2019
Zatwierdzone przez: Dominik Więcław 22.05.2019
Wprowadzone przez: Dominik Więcław 22.05.2019