Majątek Majątek

Struktura aktywów

2015 (w tys. zł)

2016 (w tys. zł)
Aktywa, w tym 341 659 352 302
Wartości niematerialne i prawne 508 535
Lokaty 237 562 239 953
Należności 38 274 37 968
Rzeczowe składniki aktywów 1 770 1 883
Środki pieniężne 58 906 66 022
Rozliczenia międzyokresowe 4 639 5 942

 

Wybrane elementy pasywów 2015 (w tys. zł) 2016 (w tys. zł)
Kapitał własny 204 272 210 075
Wynik finansowy netto 2 383 6 233
Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne 81 864 90 979

Wytworzone przez: Dominik Więcław 31.01.2018
Zatwierdzone przez: Lidia Garbaczuk 31.01.2018
Wprowadzone przez: Dominik Więcław 31.01.2018