Majątek

Struktura aktywów 2018 (w tys. zł) 2019 (w tys zł)
Aktywa, w tym 339 223 371 670
Wartości niematerialne i prawne 799 1 041
Lokaty 258 084 277 464
Należności 55 336 66 450
Rzeczowe składniki aktywów 3 019 3 059
Środki pieniężne 11 012 9 551
Rozliczenia międzyokresowe 10 971 14 104

 

Wybrane elementy pasywów 2018 (w tys. zł) 2019 (w tys zł)
Kapitał własny 213 373 219 339
Wynik finansowy netto 2 084 6 240
Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne 47 972 56 708

Wytworzone przez: Dominik Więcław 23.06.2020
Zatwierdzone przez: Dominik Więcław 23.06.2020
Wprowadzone przez: Dominik Więcław 23.06.2020