Aktualności Aktualności

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu KUKE

30-06-2016

W dniu 30 czerwca 2016 r. odbyło Zwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A., które powołało na wspólna kadencję pięciu Członków Rady Nadzorczej Spółki: Pana Adama Barbasiewicza, Pana Wojciecha Rząsieckiego, Pana Mariusza Sokołowskiego, Panią Marię Szymańską oraz Pana Arkadiusza Urbana.

Jednocześnie ZWZ powołało w skład Zarządu KUKE Panią Katarzynę Kowalską i powierzyło jej funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W trakcie posiedzenia ZWZ rozpatrzyło i zatwierdziało także Sprawozdanie Zarządu z działalności KUKE w 2015 r. oraz Sprawozdanie finansowe KUKE za rok obrotowy 2015. ZWZ dokonało podziału zysku za rok obrotowy 2015 i udzieliło członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Katarzyna Kowalska ukończyła studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość, ze specjalizacją w inwestycjach kapitałowych i strategiach finansowych przedsiębiorstw. Absolwentka London School of Economics. Karierę zawodową rozpoczęła w konsultingu finansowym.

Od 2012 roku pracowała na stanowisku Business Developera odpowiedzialnego za rozwój spółki z sektora płatniczego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej m.in. w takich krajach jak Polska, Bułgaria, Rumunia i Kazachstan. Obsługiwała sektor bankowy oraz instytucje międzybankowe, w tym izby rozliczeniowe i banki centralne. Następnie pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Wsparcia Dużych Inwestycji w Ministerstwie Rozwoju, gdzie zajmowała się zarządzaniem relacjami zarówno z krajowymi, jak i międzynarodowymi instytucjami finansowymi oraz koordynacją źródeł i instrumentów finansowych.