Aktualności Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych KUKE S.A.

03-07-2018

Rada Nadzorcza KUKE S.A. w Warszawie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna za okres dwóch kolejnych lat, tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. i od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Określenie firmy i siedziby Spółki:
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa.

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przeprowadzenie badania czterech odrębnych sprawozdań sporządzanych przez KUKE S.A. za dwa kolejne lata począwszy od sprawozdań za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku:

 1. badania ustawowe:
  a)    jednostkowe sprawozdanie finansowe Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 395) i odpowiednich aktów wykonawczych do tej ustawy,
  b)    skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 395) i odpowiednich aktów wykonawczych do tej ustawy, gdzie konsolidacji podlegają dane finansowe spółki zależnej KUKE Finance S.A.;
 2. badania atestacyjne:
  a)    sprawozdanie o stanie wyodrębnionego rachunku bankowego, na którym prowadzone są rozliczenia związane z ubezpieczeniami eksportowymi stosownie do ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 826 z późn. zm.) sporządzone na podstawie Zarządzenia Nr 38 Ministra Rozwoju z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zakresu, formy i terminów składania sprawozdań o stanie wyodrębnionego rachunku bankowego, zawartych ubezpieczeniach eksportowych, udzielonych gwarancjach ubezpieczeniowych oraz kontrolowania prawidłowości tych sprawozdań (Dz. Urz. MR z 2016 r., poz. 36),
  b)    sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 999) oraz tytułu I rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz. U. UE L.2015.12.1).

oraz sporządzenia pisemnego sprawozdania z badania, a także dodatkowego sprawozdania z badania dla Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KUKE S.A.

Miejsce i termin składania ofert:
W siedzibie Spółki KUKE S.A., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, kancelaria lub na adres Spółki do dnia 31 lipca 2018 r.

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych KUKE S.A. – nie otwierać”.

Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

 1. badanie sprawozdań zostanie przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 395) i ustawą z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach , firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017, poz. 1089),
 2. zobowiązanie do udziału w posiedzeniach Komitetu Audytu oraz Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdań finansowych oraz do udziału w Walnym Zgromadzeniu w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
 3. zobowiązanie do przekazania do wiadomości Komitetu Audytu oraz Rady Nadzorczej informacji o problemach w systemie rachunkowości KUKE S.A. sporządzonych dla Zarządu Spółki w formie tzw. listu do Zarządu.

Warunki, jakim powinna odpowiadać oferta biegłego rewidenta:
Oferenci powinni złożyć:

 1. informacje o firmie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich, o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów, doświadczeniu w przeprowadzonych badaniach sprawozdań finansowych w branży ubezpieczeniowej,
 2. informację o posiadaniu własnego zespołu aktuarialnego oraz liczbie aktuariuszy zatrudnionych na umowę o pracę lub czy w tym zakresie prowadzona jest współpraca z firmą zewnętrzną (prośba o podanie nazwy i od kiedy trwa współpraca),
 3. określenie składu zespołu dedykowanego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych,
 4. wskazanie metod i harmonogramu badania sprawozdań finansowych, z zastrzeżeniem, że wstępne badanie sprawozdania finansowego z działalności prowadzonej na rachunek własny oraz działalności powierzonej nastąpi w terminie do dnia 7 grudnia 2018 r. Przedłożenie przez firmę audytorską ostatecznych sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania:
  a)   sprawozdania z działalności powierzonej do dnia 1 marca 2019 r.;
  b)   sprawozdania z działalności prowadzonej na rachunek własny do dnia 15 marca 2019 r.;
  c)   skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej do 10 maja 2019 r. oraz
  d)   sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej do 1 kwietnia 2019 r.
 5. ogólny koszt wynagrodzenia za wykonane usługi podany w walucie polskiej z podziałem na poszczególne rodzaje sprawozdań na poszczególne lata oraz określenie maksymalnej wysokości kosztów dodatkowych (administracyjnych),
 6. oświadczenia o:
  a)   spełnieniu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;
  b)   dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badań wyżej wymienionych sprawozdań;
  c)   wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnieniu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
 7. poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej,
 8. zobowiązanie dostarczenia na żądanie Spółki wszelkich dokumentów, informacji, wyjaśnień oraz raportów dotyczących badania, sporządzonych lub pozyskanych przez firmę audytorską zgodnie z Rozporządzeniem oraz Ustawą o biegłych rewidentach,
 9. zapewnienie, że w razie wyboru przez cały okres zlecenia spełnione będą przez Państwa firmę wszelkie warunki prowadzenia badania, a w szczególności, że spełnione będą wszystkie wymogi niezależności,
 10. projekt umowy na przeprowadzenie badań wyżej wymienionych sprawozdań.

Miejsce i data otwarcia ofert:
Siedziba Spółki KUKE S.A. w Warszawie, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, w dniu 8 sierpnia 2018 r.

Ten sam podmiot nie może badać danej Spółki więcej niż przez 5 kolejnych lat.

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. 

Rada Nadzorcza KUKE S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, negocjacji warunków umowy oraz nierozstrzygnięcia postępowania ofertowego bez podania przyczyny oraz ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.