Aktualności

Gwarancje wadialne w KUKE w formie cyfrowej

16-03-2021

Od początku roku obowiązują nowe przepisy Prawa zamówień publicznych, dzięki którym proces udzielenia takich zamówień w szerszym zakresie przebiega w formie elektronicznej.

Zmiany objęły również wymogi dotyczące funkcjonowania wadium składanego w formie gwarancji, z których najważniejsze to:

  • fakultatywny charakter wadium,
  • usystematyzowanie podstaw zatrzymania wadium uprawniających do zgłoszenia roszczenia z gwarancji,
  • zmiana przesłanek zwrotu wadium, w tym zwrot wadium na wniosek wykonawcy,
  • elektroniczna postać gwarancji przetargowej zapłaty wadium jako wyłącznie akceptowalna forma wniesienia wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W KUKE opracowaliśmy nowy wzór gwarancji zapłaty wadium, konsultując jego treść z brokerami ubezpieczeniowymi specjalizującymi się w gwarancjach kontraktowych. Nasi klienci mogą już dziś skorzystać z gwarancji wadialnej spełniającej wymogi nowego PZP, zaopatrzonej w bezpieczny podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem. Rozumiejąc zróżnicowane potrzeby polskich przedsiębiorców, pozostawiamy gwarancje przetargowe również w formie pisemnej, zarówno dla przetargów publicznych, jak i niepublicznych – mówi Anna Kania, Menedżer Produktu w Departamencie Rozwoju Produktów KUKE.

Gwarancje wadialne spełniające nowe wymogi i zaopatrzone w bezpieczny podpis elektroniczny zapewniają naszym klientom wygodę i najwyższy poziom bezpieczeństwa dokumentu – dodaje Robert Dębecki, Dyrektor Departamentu Gwarancji KUKE.

Na cyfryzacji kolejnych procesów w KUKE zyskują również beneficjenci gwarancji wadialnych – mogą oni zgłaszać roszczenia z takich gwarancji także w formie elektronicznej.