Aktualności Aktualności

Grupa KUKE wspiera młodą spółkę - case study

31-08-2016

Profesjonalne doradztwo i komplementarna oferta Grupy KUKE umożliwiły młodej firmie zwiększenie produkcji i tym samym realizację kontraktów z dużymi kontrahentami.

Wyzwanie dla Klienta
Klient, młoda firma produkcyjna oferująca wysokiej jakości produkt, podpisała kontrakty m.in. z sieciami handlowymi na dostawy tzw. ekogroszku. Surowiec do produkcji o wymaganych parametrach zamierzała nadal kupować od swojego dostawcy, który jednak ze względu na znacznie większą skalę zakupów oraz wewnętrzne procedury, zgłosił Klientowi konieczność przedłożenia gwarancji należytego wykonania kontraktu. Gwarancja miała zapewnić dostawcy  natychmiastowy odbiór podstawionego towaru.  Kwota gwarancji została ustalona w wysokości wymaganej przez dostawcę, stanowiącej określony procent wartości całości kontraktu.

Wyzwanie dla Grupy KUKE
Grupa KUKE stanęła przed wyzwaniem: jak kompleksowo pomóc firmie, która, z jednej strony, charakteryzuje się krótkim okresem działalności na rynku, niską skalą przychodów i brakiem kapitału obrotowego, z drugiej zaś strony, oferuje wysokiej jakości produkt i posiada majątek w postaci maszyny produkcyjnej. Stosując standardowe parametry oceny i modelowania transakcji młoda spółka nie kwalifikowałaby się do otrzymania gwarancji ubezpieczeniowej wymaganej przez dostawcę.

Rozwiązanie
Rozwiązanie zaproponowane Klientowi przez Grupę KUKE polegało na wypracowaniu modelu, który:

a)    angażował cztery strony: Klienta, KUKE, KUKE Finance oraz bank),
b)    łączył trzy usługi: ubezpieczenie należności, gwarancję ubezpieczeniową i faktoring.

Rozwiązanie zostało wdrożone w trzech etapach.

Etap 1
Pozytywna ocena portfela należności Klienta i zawarcie polisy ubezpieczenia należności z KUKE.

Etap 2
Podpisanie przez KUKE Finance z Klientem umowy faktoringu pełnego w ramach polisy ubezpieczenia należności udzielonej przez KUKE. Ocena KUKE Finance opiera się m.in. o jakość i rozproszenie portfela należności przekazanego do finansowania. Jednocześnie umowa faktoringu zakłada wypłatę środków (zaliczki) na poczet przyszłych płatności od kontrahentów w następującym podziale:

  • 70% środków na rachunek bankowy Klienta (poprawa płynności finansowej, możliwość terminowego regulowania zobowiązań wobec swojego kluczowego dostawcy),
  • 15% środków na rachunek zastrzeżony w banku, który stanowi docelowe zabezpieczenie dla KUKE – wystawcy gwarancji (środki są kumulowane do momentu osiągnięcia kwoty udzielonej gwarancji),
  • 85% środków na rachunek bankowy Klienta od momentu spełnienia warunku opisanego w powyżej.

Etap 3
Udzielenie przez KUKE gwarancji należytego wykonania kontraktu pod tymczasowe zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego na  maszynie do sortowania węgla, która stanowi majątek firmy. KUKE zwolni zabezpieczenie gdy środki finansowe zgromadzone na zastrzeżonym rachunku bankowym osiągną wysokość kwoty udzielonej  gwarancji.

Korzyści
Komplementarna oferta Grupy KUKE i niestandardowe rozwiązanie problemu pozwoliły Klientowi osiągnąć szereg korzyści:

  • przedłożyć dostawcy gwarancję należytego wykonania kontraktu,
  • zrealizować kontrakty zawarte z odbiorcami,
  • wygenerować znacząco wyższe przychody ze sprzedaży,
  • utrzymać optymalną płynność finansową swojego przedsiębiorstwa w początkowej, trudnej fazie rozwoju biznesu dzięki finansowaniu należności w ramach faktoringu,
  • bezpiecznie prowadzić biznes dzięki ubezpieczeniu należności od ryzyka braku płatności ze strony kontrahentów.