Skargi Skargi

Procedura składania i rozpatrywania skarg

 

1. Skargę,  można złożyć:

  • pisemnie (osobiście, w siedzibie KUKE S.A. lub w  Biurze Terenowym KUKE S.A., lub przesyłając pocztą na adres: ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa),
  • telefonicznie: +48 22 356 82 99,
  • ustnie do protokołu podczas wizyty w siedzibie KUKE S.A. lub w Biurze Terenowym KUKE S.A.,
  • elektronicznie – przez formularz dostępny poniżej.

2. W treści skargi prosimy:

  • podać informacje, które pomogą identyfikować zgłoszenie, takie jak: numer polisy (w przypadku gdy skarga dotyczy zawartej umowy ubezpieczenia), nazwa firmy, dane kontaktowe,
  • opisać swoje zastrzeżenia.

3. Na Państwa wniosek potwierdzimy wpływ skargi.

4. Odpowiemy na skargę bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi.

5. Jeśli nie zdążymy odpowiedzieć w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi, poinformujemy Państwa o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz wskażemy przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie  przekroczy 60 dni od dnia otrzymania skargi.

6. Osoba fizyczna otrzyma od nas odpowiedź w formie papierowej lub pocztą elektroniczną, jeśli o taki sposób dostarczenia odpowiedzi zawnioskuje. Pozostałym zgłaszającym udzielimy odpowiedzi w sposób uzgodniony z tymi podmiotami.

7. Osoba fizyczna, która jest ubezpieczającym, ubezpieczonym lub uprawnionym z umowy ubezpieczenia i która w skardze zgłaszała zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez KUKE S.A. (reklamację), w przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z Reklamacji, może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje i dane kontaktowe dostępne na stronie internetowej www.rf.gov.pl).

8. Pozostali zgłaszający, w przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających ze skargi, mogą wystąpić z powództwem przeciwko KUKE S.A. do sądu powszechnego, według właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

Formularz zgłoszenia skargi

Dodaj plik

Moja skarga dotyczy *

Administratorem danych osobowych podanych przez Panią/Pana w powyższym formularzu jest Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-121) przy ul. Siennej 39. Dane te będą przetwarzane przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. wyłącznie w celu rozpatrzenia złożonej przez Panią/Pana skargi w związku z zawartą umową ubezpieczenia. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla rozpatrzenia Pani/Pana skargi.