Upadłości firm Upadłości firm

Upadłości firm w Polsce w grudniu 2017 r.

19-01-2018

Sądy gospodarcze w grudniu 2017 r. ogłosiły upadłość 47 przedsiębiorstw, czyli o -11,4% mniej niż przed miesiącem oraz o -4,1% mniej niż w grudniu 2016 r. W całym 2017 r. upadło łącznie 585 firm. Poprawie sytuacji gospodarczej mierzonej dynamiką PKB nie towarzyszy wyraźny spadek liczby upadłości. Wzrasta jednocześnie liczba rozpoczętych restrukturyzacji. 

W grudniu 2017 r. najwyższe natężenie upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji wystąpiło w województwie mazowieckim (1,87%), natomiast najniższe w województwie łódzkim (0,62%) i  świętokrzyskim (0,59%). Średnie natężenie upadłości spółek prawa handlowego w Polsce w po grudniu zmalało do poziomu 0,80% z 0,82% notowanego miesiąc wcześniej. 

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (styczeń-grudzień 2017 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 583 przedsiębiorstwa. Suma upadłości po grudniu 2017 r. w ciągu miesiąca uległa spadkowi o -0,3% (585 upadków). Przed rokiem, w grudniu 2016 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 603. Wynik z tego miesiąca jest lepszy od zeszłorocznego o -3,3%. 

Prognoza na rok 2018
Przy założeniu tempa wzrostu gospodarczego w 2018 r. do poziomu 4,0% oraz podwyższeniu wskaźnika rentowności obrotu netto firm do 4,6% prognozujemy, że w 2018 r. upadnie około 560 firm. Stanowi to poziom o ok. -3,9% niższy niż w 2017 r. Jednocześnie kontynuowany będzie wzrost poziomu podmiotów restrukturyzowanych (do ok. 350 w roku).  Rok 2018 pod względem upadłości i rozpoczętych postępowań sanacyjnych zakończy na poziomie ok. 910 podmiotów. Stanowiłoby to spadek łącznych upadłości i restrukturyzacji na poziomie rzędu -0,7%. Czynnikiem decydującym o przedmiotowym spadku będzie obniżenie poziomu upadłości przedsiębiorstw spłycona wzrostem liczby podmiotów poddawanych sanacji o ok. 5,1% ze względu na popularyzację stosunkowo świeżego rozwiązania. 

Upadłości spółek prawa handlowego
W grudniu ogłoszono upadłość 26 przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego. Jest to o -21,2% mniej niż w zeszłym miesiącu, gdy upadło ich 33. W stosunku do grudnia ub. r. (34 bankructwa) wynik bieżącego miesiąca zmniejszył się o 
-23,5.

Upadłości indywidualnych działalności gospodarczych 
W grudniu udział firm prowadzonych w postaci indywidualnej działalności gospodarczej w ramach wszystkich upadłości wynosił 45%. Średni poziom udziału tych firm w ramach wszystkich upadłości w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wynosił około 27%. W ostatnim miesiącu 21 osób zakończyło prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej ze względu na niewypłacalność. Było to o 5,0% więcej niż w listopadzie (20 upadłości) oraz o 40,0% więcej niż w grudniu 2016 r. (15 bankructw).

Natężenia upadłości w wybranych branżach 
Stosunek upadłości spółek prawa handlowego w odniesieniu do liczby średnich i dużych firm obecnych na rynku kształtował się w grudniu 2017 r. na poziomie 0,80%.
W ciągu miesiąca natężenie upadłości w budownictwie zmalało z poziomu 1,42% na 1,50%. W analogicznym okresie 2016 r. wynosiło ono 1,36%. Wraz z natężeniem restrukturyzacji (0,77%) łączne natężenie wyniosło 2,19% (przed  miesiącem 2,27%, przed rokiem 2,13%). Zgodnie z danymi GUS w okresie styczeń-listopad oddano do użytkowania o 8,5% więcej mieszkań niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jednocześnie rozpoczęto budowę o 19,8% więcej mieszkań niż rok temu oraz wydano pozwoleń na budowę o 21,6% więcej mieszkań niż w okresie  styczeń-listopad 2016. Natomiast wyniki sprzedaży działalności budowlano-montażowej w okresie styczeń-listopad okazały się o 12,8% lepsze od tych z analogicznego okresu roku poprzedniego. 

W produkcji materiałów budowlanych upadłości w ciągu miesiąca spadło do poziomu 1,42% z  1,50% notowanego przed miesiącem. Przed rokiem natężenie upadłości w przedmiotowej branży wynosiło 1,36%. Wraz z natężeniem restrukturyzacji łączne natężenie podmiotów, które mają poważne problemy wynosi 1,64%, przed rokiem było to 1,54. 
Natężenie upadłości wśród podmiotów zajmujących się działalnością finansową i ubezpieczeniową wyniosło 1,98%. Rok wcześniej przedmiotowe natężenie wynosiło 2,26%. Wraz z natężeniem restrukturyzacji (1,00%) poziom zbiorczego natężenia wyniósł 2,99%. Wzrost upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji w przedmiotowej branży można było obserwować od czasu wejścia w życie w 2015 r. ustawy antylichwiarskiej, która działalność firm pożyczkowych mniej rentownymi. Jednocześnie w tej grupie znajdują się również podmioty, które prowadzą placówki partnerskie banków, jednakże ze względu na rozwój bankowości elektronicznej ilość placówek detalicznych banków ulega obniżeniu. W końcu roku widać wyraźne obniżenie poziomu natężenia rozpoczętych restrukturyzacji przy jednoczesnej stabilizacji natężenia upadłości.

Natężenie upadłości w branży transportowej utrzymuje się na niewysokim poziomie (bez zmian w ciągu miesiąca - 0,41%). Ceny paliw na rynku wciąż utrzymują się na relatywnie niewysokim poziomie (mimo wahań), co zawdzięczamy zarówno wciąż niską wartością USD jak i obniżonym poziomem cen ropy naftowej (względem rekordowych). Do czynników pozytywnych należy dodać poprawę koniunktury w krajach strefy euro. Do zagrożeń dla branży zalicza się przepisy w Niemczech i Francji dotyczące płacy minimalnej kierowców na terenie tychże krajów. W ramach wprowadzenie pakietu przewozowego, którego idea jest sama w sobie słuszna wiąże się z dodatkowym wyposażeniem ciężarówek. Czynnikiem zwiększającym koszty w branży jest również wprowadzenie nowych odcinków dróg do systemu Viatoll.   

W 2016 r. branża meblarska notowała rekordowo niski poziom natężenia upadłości. Jednakże w ostatnim czasie można było zauważyć delikatne odbicie w tej dziedzinie. W końcu roku natężenie upadłości uległo stabilizacji przy jednoczesnym obniżeniu poziomu rozpoczętych restrukturyzacji. Natężenie upadłości w grudniu utrzymało się na tym samym poziomie co przed miesiącem i wyniosło 0,29%. Natężenie restrukturyzacji wyniosło w grudniu 0,57% co spowodowało spadek łącznego natężenia do poziomu 0,86%. W zeszłym roku po grudniu natężenie upadłości wyniosło 0,45%. 

W wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną i gaz mamy utrzymaniem poziomu upadłości w ciągu miesiąca na poziomie 0,67%. Rok temu po grudniu poziom natężenia upadłości w przedmiotowej grupie wynosił 1,33%. Wraz z natężeniem restrukturyzacji (1,33%) łączne natężenie wyniosło 2,00%. W przedmiotowej branży problemy głównie dotyczyły przedsiębiorstw zajmujących się odnawialnymi źródłami energii.  

Przed rokiem, w grudniu 2016 r. największe natężenie upadłości notowano w działalności finansowej i ubezpieczeniowej (2,26%), górnictwie i wydobyciu kamienia i piasku (2,26%), produkcji metali (2,83%) oraz pozostałych niesklasyfikowanych działach (3,64%). W zestawieniu z grudniem 2016 r. istotny spadek natężenia upadłości widoczny był m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (0,62% wobec 1,86%), górnictwie i wydobyciu kamenia i piasku (0,96% wobec 2,26%), produkcji farmacji i leków (0,00% wobec 1,91%) oraz produkcji metali (0,70% wobec 2,83%). W ciągu roku największy wzrost natężenia upadłości wystąpił w wytwarzaniu i przetwarzaniu koksu i rafinacji ropy naftowej (0,00% wobec 2,17%), magazynowaniu i działalności pocztowej (0,15% wobec 1,07%) oraz działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (2,25% wobec 1,38%).

Natężenia upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji w poszczególnych województwach
W grudniu 2017 r. najwyższy stosunek upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji przedsiębiorstw w odniesieniu do liczby średnich i dużych firm w danym województwie wystąpił w województwie mazowieckim, zachodniopomorskim oraz dolnośląskim i wyniósł w przypadku tych województw odpowiednio 1,87%, 1,80% oraz 1,64%. Najmniejsze natężenia odnotowano w województwach: łódzkim (0,62%) i świętokrzyskim (0,59%). Pogorszenie sytuacji w ciągu 12 miesięcy zanotowano w pięciu województwach. Największy wzrost natężenia upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji zanotowano w województwie zachodniopomorskim (z 0,85% do 1,28%), mazowieckim (z 0,99% do 1,36%) oraz warmińsko-mazurskim (z 0,60% do 1,48%). 


Andrzej Kochman, Analityk w Polskim Funduszu Rozwoju S.A.