Prognoza eksportu Prognoza eksportu

Prognoza eksportu w grudniu 2016 r.

01-02-2017

Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki w grudniu oraz zapotrzebowania na usługi KUKE w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że w grudniu eksport z Polski wyniósł 14,015 mld euro. Był więc o 12,1% mniejszy od notowanego w listopadzie i jednocześnie o 2,4% większy niż w grudniu 2015 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 62,188 mld, tj. o 11,0% mniej niż w listopadzie i równocześnie o 5,9% więcej niż przed dwunastoma miesiącami.

Obserwowany w grudniu spadek eksportu jest zjawiskiem typowym. Po wcześniejszym okresie (głównie październik – listopad) zatowarowywania handlu na okres świąteczno-noworoczny, w grudniu intensywność dostaw wyraźnie spada. Co warto podkreślić, tym razem korekta mogła okazać się nawet głębsza od typowej. Wszak listopadowa sprzedaż okazała się wyraźnie wyższa od oczekiwanej, co może implikować, że część dostaw zrealizowana została jeszcze w przedostatnim miesiącu roku. Owe zmniejszenie aktywności zazwyczaj dotyczy też dostaw dóbr zaopatrzeniowych. Firmy dopiero po rozliczeniu okresu świąteczno noworocznego, podejmują decyzję z jaką intensywnością odnawiać zapasy materiałów i półproduktów niezbędnych do produkcji. Większy ruch sprzedaży tych dóbr obserwowany jest od przełomu stycznia i lutego.  

W latach 2014–2015 korekta sprzedaży między listopadem a grudniem wynosiła około 10%. Tegoroczna rzędu 12,1% obniży roczną dynamikę sprzedaży z listopadowych 4,6% do 2,4%. Będzie to jednak wynik wciąż plasujący się nieco powyżej średniej dla całego roku – i w sumie podnoszący ją.

Wyniki eksportu łącznie w pierwszych jedenastu miesiącach roku prezentowały się poniżej oczekiwań – zwłaszcza ze względu na bardzo niskie wyniki lipca i października oraz słabsze wyniki wypracowane w styczniu i maju. Według statystyk Narodowego Banku Polski eksport w okresie I-XI 2016 wyniósł 160.881 mln euro, okazując się o 2,1% większym niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Statystyki GUS pokazywały zaś kwotę 168.167 mln euro – większą niż przed rokiem o 1,7%. W kolejnych miesiącach dynamika eksportu powinna się poprawiać. Wspierać ją będzie stopniowa poprawa koniunktury u naszych głównych partnerów, otwieranie się na nasze towary kolejnych rynków, ale również stopniowa normalizacja wymiany handlowej z naszymi wschodnimi partnerami. Pomocne było by też zmniejszenie (w porównaniu z rokiem 2016) ilości i rozmiarów szoków jakie spłycały popyt tak konsumpcyjny jak i zaopatrzeniowy w krajach kluczowych dla naszego eksportu. Na niedaleki wzrost dynamiki eksportu wskazują statystyki tyczące się poziomu zamówień. Wysokie dla całego przemysłu, okazują się też bardzo dobre dla zamówień eksportowych. Obserwowana w ostatnim okresie słabsza wycena złotego również korzystnie wpływa na perspektywy wzrostu polskiego eksportu.
    
KUKE oczekuje, że w okresie XII 2016-II 2017 r. eksport okaże się większy niż przed rokiem o 6,1% w euro, w wymiarze złotowym zaś o 6,5%. Jeśli by faktyczne wyniki grudnia nie odbiegały znacząco od naszych szacunków, to dynamika wzrostu eksportu dla roku 2016 wyniosła 2,2% w statystykach prowadzonych w euro. Oznacza to wypracowanie sprzedaży zagranicznej sięgającej 175,9 mld euro. W statystykach złotowych eksport w roku 2016 szacowany jest na 767,1 mld co oznaczać wynik o 6,5% wyższy niż w roku 2015. Wypada przypomnieć, że późnym latem GUS zaprezentuje wyniki ostateczne roku 2016 (uwzględniające wszelkie korekty jakie mogą napłynąć do sprawozdawczości). Będą one również uwzględnione w korekcie sprawozdawczości prezentowanej przez NBP. Zazwyczaj wzmiankowana korekta pokazywała wyniki eksportu o około 1% wyższe niż we wstępnych szacunkach.

Prognozy popytu na nasze towary dla roku 2017 wskazują na zwiększenie sprzedaży do 189,9 mld euro tj. o 8,0%, a w statystykach złotowych do 809,9 mld, co oznaczać będzie wzrost rzędu 5,6%.

Prognozy KUKE dotyczące wyników eksportu w latach  2016-2017 wskazujące na wzrost eksportu ogółem odpowiednio o 2,2% i 8,0% są wynikiem następujących prognozowanych zmian wolumenu eksportu na podstawowych dla naszej gospodarki rynkach:

Niemcy – wzrost eksportu o 2,9% i 8,2%  
Pozostałe kraje strefy euro o 1,6% i 8,4%
Pozostałe kraje UE o 3,0% i 7,9%  
Pozostałe kraje rozwinięte o 7,2% i 7,6%
Kraje Europy Środkowo - Wschodniej o 6,0% i 8,8%
Kraje rozwijające się - spadek