Na pojedynczy kontrakt Na pojedynczy kontrakt

„Moja firma realizuje duży kontrakt na dostawę maszyn i obawiam się ryzyka nieotrzymania płatności od zagranicznego odbiorcy.”

Projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym narażone są na wyższe ryzyko finansowe ze względu na znaczną wartość realizowanego kontraktu i często długie terminy płatności. Firmom sprzedającym za granicę dobra kapitałowe, takie jak maszyny, urządzenia, linie technologiczne, środki transportu, czy też realizującym usługi budowlano-montażowe, oferujemy ochronę przed niewypłacalnością kontrahenta lub opóźnieniami w regulowaniu zobowiązań finansowych przez odbiorcę. Nasza ochrona obejmuje również ryzyko nieotrzymania płatności w wyniku nagłych zmian w sytuacji politycznej kraju, z którego pochodzi partner handlowy oraz zdarzeń określanych jako siła wyższa.

Polisa indywidualna – zabezpieczanie krótkoterminowego kontraktu eksportowego

Jakie są warunki współpracy?

 • Odroczony termin płatności za dostarczony towar lub zrealizowaną usługę nie może przekroczyć okresu 2 lat.
 • Eksportowany towar lub usługa musi spełniać warunek polskości.
 • Polisa może obejmować należności od kontrahenta mającego swoją siedzibę w jednym ze 165 krajów świata.
 • Ochrona obejmuje do 95% wartości ubezpieczonych należności.
 • Ubezpieczeniem obejmowane są należności potwierdzone prawidłowo wystawioną fakturą, której płatność została określona w walutach wymienionych w Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego lub złotych polskich.

Zalety ubezpieczenia

 • Zapewniamy ochronę kontraktu od pierwszej wysyłki do ostatniego terminu płatności do wysokości ustalonej w umowie sumy ubezpieczenia, która co do zasady nie może być przez KUKE jednostronnie zmniejszona lub anulowana.
 • Obowiązki eksportera w trakcie trwania umowy ograniczone są do minimum, nie są wymagane regularne deklaracje postępów realizacji transakcji ani zgłoszenia spłat.
 • Zapewniamy eksporterowi, bez dodatkowych opłat, rzetelną ocenę ryzyka i nadzorowanie sytuacji finansowej kontrahenta w trakcie realizacji kontraktu.
 • Odszkodowanie wypłacane jest w walucie kontraktu eksportowego, co ogranicza ryzyko kursowe.
 • Wypłata odszkodowania jest gwarantowana przez Skarb Państwa.

Ubezpieczenie kredytu dostawcy – zabezpieczenie średnio- i długoterminowego kontraktu eksportowego

Jak to działa?

Jeżeli jesteś krajowym przedsiębiorcą i uważasz, że ubezpieczenie należności z tytułu kontraktu w schemacie kredytu dostawcy może być pomocny w rozwijaniu prowadzonej przez Ciebie działalności, chcielibyśmy przybliżyć Ci w jaki sposób możesz we współpracy z KUKE doprowadzić do uzyskania ochrony ubezpieczeniowej dla swoich należności wynikających z kontraktów eksportowych realizowanych na warunkach kredytu kupieckiego z okresem spłaty dwa i więcej lat. Czytaj dalej

Jakie są warunki współpracy?

 • Odroczony termin płatności za dostarczony towar lub zrealizowaną usługę wynosi 2 lub więcej lat.
 • Eksportowany towar lub usługa musi spełniać warunek polskości.
 • Ochrona może dotyczyć blisko 200 krajów świata, zgodnie z aktualną polityką udzielania ochrony ubezpieczeniowej z wsparciem Skarbu Państwa.
 • Jesteśmy zobowiązani stosować stawki za ubezpieczenie zharmonizowane z systemami stawek obowiązującymi w krajach OECD, które przystąpiły do tzw. Konsensusu OECD.

Zalety ubezpieczenia

 • Minimalizujemy ryzyko utraty należności oraz zapewnia dokonanie oceny ryzyka kredytowego przez kontrahenta.
 • Chronimy przed zerwaniem kontraktu przez kontrahenta na etapie produkcji, jak i brakiem zapłaty po dostawie.
 • Odszkodowanie może być wypłacone w walucie kontraktu eksportowego.
 • Wypłata odszkodowania jest gwarantowana przez Skarb Państwa.
 • Zapewniamy warunki ubezpieczenia dostosowane do międzynarodowych standardów określonych przez OECD oraz Unię Europejską.

Pliki do pobrania

kredyt_dostawcy_zalacznik_nr_1.doc
Załącznik nr 1 do wniosku o ubezpieczenie
kredyt_dostawcy_zalacznik_nr_2.doc
Załącznik nr 2 do wniosku o ubezpieczenie
owu_kredyt_dostawcy_kontrahent_prywatny.pdf
Ogólne warunki ubezpieczenia (kontrahent prywatny)
owu_kredyt_dotawcy_kontrahent_publiczny.pdf
Ogólne warunki ubezpieczenia (kontrahent publiczny)