Majątek Majątek

Struktura aktywów

2014 (w tys. zł)

(po przekształceniach)

2015 (w tys. zł)
Aktywa, w tym 376 222 341 659
Wartości niematerialne i prawne 631 508
Lokaty 233 769 237 562
Należności 36 293 38 274
Rzeczowe składniki aktywów 1 501 1 770
Środki pieniężne 99 897 58 906
Rozliczenia międzyokresowe 4 131 4 639

 

Wybrane elementy pasywów 2014 (w tys. zł) 2015 (w tys. zł)
Kapitał własny 202 316 204 272
Wynik finansowy netto 5 039 2 383
Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne 122 584 81 864

Wytworzone przez: Dominik Więcław 07.11.2016
Zatwierdzone przez: Katarzyna Jedlińska 07.11.2016
Wprowadzone przez: Dominik Więcław 07.11.2016